Bussdepån

En bussdepå med miljöhänsyn

Ett av SKIFU:s senaste projekt är bygget av en bussdepå åt Sundsvalls kommun på parkeringen vid Gärdehov. Fastigheten invigdes hösten 2014.

60 uppställningsplatser för bussar

Anläggningen består av en inhägnad asfalterad yta om ca 13 500 kvm med 60 uppställningsplatser för bussar, ca 40 personalparkeringar, en garagebyggnad och en personalbyggnad. Depån blev klar för inflyttning i juni 2014.

De 60 uppställningsplatserna har skärmtak över bussarnas front och är utrustade med fjärrvärmeanslutning för uppvärmning av fordonen. Garageplatserna kommer att vara utrustade för tvätt och service samt tankning (biodiesel, RME). Merparten av bussarna i drift är av typen elhybridbussar. Elhybridbussarna har både en dieselmotor och en elmotor. Elmotorn används vid lägre hastigheter och dieselmotorn vid hastigheter över ca 30-40 km i timmen. Körning inom bussdepån kommer huvudsakligen att ske med eldrift.

Läs mer om kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun.

Närområdet och närboende

Bussdepån omgärdas av en flera meter hög, tät skärm med ljusinsläpp, vilket förhindrar att man ser uppställningsplatserna för bussarna. Även träden längs Johannedalsvägen fungerar avskärmande. Skogsridån mot Gärdetjärn delar upp landskapsrummet och har stor betydelse för hur området med den nya bussdepån upplevs visuellt. Bussdepån bedöms innebära små konsekvenser för landskapsbilden genom att anläggningen inte dominerar i landskapet.

Luftmiljön i området

Luftmiljön i området påverkas huvudsakligen av trafiken, främst på E4 och Johannedalsvägen. Eftersom den förra bussparkeringen också fanns i samma närområde var avgaserna från bussarna redan då en del av den totala belastningen i området och den nya bussdepåns placering bedöms inte påverka denna belastning. För den period som nu har upphandlats kommer huvuddelen av bussarna som ska parkeras i depån att vara elhybrid-bussar, vilket jämfört med dagens situation beräknas innebära betydligt lägre avgasutsläpp från bussarna – både vid depån och i stadsmiljön i övrigt.

Parkeringsplatser Gärdehov

Antalet parkeringsplatser på huvudparkeringen minskades från cirka 850 platser till cirka 475. Nya parkeringar, cirka 300 platser, planeras att anläggas på nuvarande grusfotbollsplan. Ytterligare cirka 330 platser kan skapas söder om Nordichallen och bandyplanen. Totalt sett ökar alltså parkeringskapaciteten.

Bussdepån-flygbild

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Gärde 1:57

Johannedalsvägen, Sundsvall
Total yta 1 600 kvm
Typ av lokal
Strategisk bussdepå, kontor

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73