Historik

Dagens SKIFU är en fusion av Sundsvalls kommuns industrifastighetsbolag och parkeringsbolag; Två parallella historier om samhällsnytta har blivit en.

1977 Sundsvalls kommuns Parkerings AB bildas. Sundsvalls kommun har alltid varit ensam ägare direkt eller sedermera indirekt via det helägda koncernmoderbolaget Stadsbacken AB. Bolagets huvudsakliga uppgift var inledningsvis att omförhandla befintliga parkeringsköpsavtal och därefter påbörja byggandet av det första parkeringsdäcket i Magasinskvarteren.
1981 Parkeringsdäcket bakom Kulturmagasinet står klart.
1985 Sundsvalls kommuns Industrifastighets Aktiebolag, SKIFAB, (sedermera SKIFU) bildas för att ta tillvara på Sundsvalls kommuns tomma fastigheter, bland annat på det nedlagda regementet Lv 5, samt för att tillhandahålla mindre industrilokaler till lokala småföretagare.
1985 Gångbron mellan Norrmalm och centrum byggs
1988 Parkeringshuset Balder byggs
1990 Bron mellan Norrmalm och Fisktorget byggs och Fisktorget byggs ut.
SKIFAB byter namn till SKIFU, som står för Sundsvalls kommuns Industrifastighets- och företagsutvecklings AB (ändras senare till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB.
1992 Parkeringshuset City- P byggs.
1994 Sundsvalls kommuns Parkerings AB tar över gatumarksparkeringen i Sundsvalls centrum.
1996 Miljöparkeringen EKO-P lanseras i City-P och på Nytorget.
1997 Sundsvalls kommuns Parkerings AB antar arbetsnamnet PARKERA.
2001 Sundsvalls kommuns Parkerings AB och SKIFU går samman och det nya koncernmoderbolaget antar namnet SKIFU, Sundsvall kommuns industrifastighetsutveckling AB. Bolaget får tre helägda dotterbolag; PARKERA (Sundsvalls kommuns Parkerings AB), Sundsvalls Företagslokaler AB och Gärde Förvaltnings AB.
2002 Gärde Förvaltnings AB säljs till moderbolaget Stadsbacken AB.
2004 Sundsvalls Företagslokaler AB avyttras till Norrlandspojkarna Fastighets AB. Före avyttringen såldes tre fastigheter till SKIFU, Sköle 1:81 och Tuna-Ängom 1:82 i Matfors och Grönborg 8 i Sundsvall.
2005 PARKERA köper bolaget Stuvaren i Sundsvall, som äger fastigheten Stuvaren 2.
2006 Sundsvalls kommuns Parkerings AB byter namn till Sundsvall Parkera AB.
2007 Sundsvalls kommun övertar gatumarksparkeringarna.
2008 Parkeringsvakternas anställning övergår till Stadsbyggnadskontoret.
2010 Stor utbyggnad av lager och tankrum blir klar på läkemedelsföretaget Unimedic på fastigheten Sköle 1:81.
2011 Fastigheten Östermalm 1:4 på Kolvägen 6 förvärvas i och med köpet av bolaget Östermalm 1:4 i Sundsvall.
2012 Parkeringsverksamheten går över till Stadsbyggnadskontoret. Samtliga dotterbolag fusioneras med SKIFU.
2013 Fyra nya fastigheter köps; Verkstaden 3 och 4, Gasverket 1 och Nacksta 5:11. Några nya projekt startas, bland annat upphandlas bygget av en miljövänlig, strategisk bussdepå på uppdrag från Sundsvalls Kommun.
2014 Fyra nya fastigheter köps; Rävsund 1:338, Laboratoriet 4 och Förrådet 4 och 6.
Bussdepån byggs och invigs i september.
Scenkonstbolaget får nya lokaler i Kassören 7.
SKIFU får i uppdrag att bygga nya lokaler åt Mittuniversitetet.
2015 Inköp av två stycken bolag; Östermalm 1:35 i Sundsvall AB (senare under året fusionerat med SKIFU) samt Fastigheten R-Institutet AB (Sjukhuset 2).
Ombyggnaden av Rorgängaren 5 till Servicecenter påbörjas.
Ett kontorshotell iordningställs i Essvik Företagscentrum.
Om- och tillbyggnad av Grönborg och Åkanten startar.

Sidansvarig
Pernilla Nordström