Miljö och kvalitet

För oss är miljö och kvalitet prioriterade områden. Sedan 2006 är SKIFU certifierat enligt FR2000, som binder samman kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensutveckling.

Miljösmart kontor

Klicka på bilden för att läsa mer om vad du kan göra på ditt företag.

 

FR2000

SKIFU är certifierat enligt ledningssystemet FR2000 där kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade.
FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Inom kvalitetssystemet finns policys och styrdokument för exempelvis:

 • Jämställdhet
 • Krisberedskap
 • It
 • Internkontroll
 • Mutor
 • Upphandling
Bussdepån-flygbild

Både syftet och bygget av bussdepån 2014 präglades av ett miljötänk.

 

Miljöarbete

I linje med ägardirektiven arbetar SKIFU aktivt med att minska sin egen och kundernas miljöpåverkan.
Det ingår i det dagliga löpande arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö. Personalen ska via utbildning ständigt förbättra sin kunskap i syfte att öka miljömedvetandet.
Aktuella miljö- och handikappfrågor beaktas ständigt. Vid upphandlingar och vid om- och tillbyggnader tas stor hänsyn till miljöfrågor och tillgänglighet.
Ren luft är ett prioriterat område bland Sundsvalls kommuns viktiga miljömål. LED-belysning kommer under MRP-perioden att vara ett prioriterat område.

Läs mer om hur du blir miljösmart

Aktuella miljöåtgärder


Miljöcertifiering av fastigheter

SKIFU arbetar nu med att miljöcertifiera sina fastigheter enligt systemet ”Miljöbyggnad”. Först på tur är fastigheterna Norrmalm 3:26 och Kassören 7.

Certifieringssystemet ställer krav på byggnadens kvalitet gällande energi, inomhusmiljö och material.

Läs mer hos Swedish Green Builiding Council.

Grön fordonspark

SKIFU har gjort en omställning av sin fordonspark, som nu enbart innehåller hybrider och elbilar.

Under 2017 köptes även två elcyklar in, för att erbjuda personalen ett miljövänligt – och hurtigare – alternativ.

Källsortering

Sundsvalls Kommun, inklusive de kommunala bolagen, har som mål att senast under år 2017 införa källsortering för alla förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall. Därför inventerar nu SKIFU sina fastigheter och hyresgästernas behov avseende utrymme för denna utökade källsortering.

Sundsvalls kommuns senaste avfallsplan har som huvudmål att:

 • Minska avfallsmängden
 • Öka återvinning och återanvändning
 • Minska spridning av miljögifter
 • Öka service och information
 • Utreda fastighetsnära insamling

Läs mer hos Sundsvalls kommun

Driftoptimering

Ett effektivt sätt för att minska sin miljöpåverkan är att minska förbrukningen av el, värme och vatten.

En driftoptimering av SKIFU:s anläggningar har inneburit stora miljömässiga och ekonomiska besparingar. Bara under 2014 har förbrukningen minskat enligt följande:

 • El -12,1 %,
 • Värme -11,5 %
 • Vatten -7,8 %
Värme från avloppet

På fastigheten Rävsund 1:338 har SKIFU i ett samarbete med MittSverige Vatten installerat ett nytt värmesystem. Via kulvertar och värmepumpar värmer avloppsvattnet från reningsverket i Essvik upp byggnaderna på SKIFU:s företagsområde.

LED-belysning

SKIFU har under de senaste åren bytt till LED-belysning i parkeringshusen. Arbetet fortgår och nu återstår bara delar av parkeringshuset Balder. Även i övriga fastigheter och i skyltning byts systematiskt belysningen ut till LED.

Laddningsstationer

SKIFU:s parkeringshus utrustas med laddningsstationer för elbilar, detta som ett led i ett miljöprojekt som Sundsvalls kommun är anslutet till; Green Highway – ”Ett grönt stråk av tillväxt mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim”.

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Peter Clemin

Peter Clemin

Verkställande direktör
060-19 29 58 / 070-527 89 85

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73

Helene Frank

Helene Frank Johnson

Förvaltare
060-19 29 47 / 073-929 19 05