Styrning

Nedan kan du läsa om vilka regler SKIFU har att förhålla sig till enligt ägardirektiven från Sundsvalls kommun.

Ansvar

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun.

SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkter och tjänster och sträva mot en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhetsområdet och uppmuntra kunderna att minska sin egen miljöpåverkan.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete
Läs mer om hur du blir mer miljösmart

SKIFU ägs till 100 % av Stadsbacken AB.

Uppdrag

Bolaget ska:

 • Effektivisera förvaltning och drift av sina fastigheter

Läs mer om våra fastigheter

Ekonomiska direktiv

 • Genom god ekonomisk hushållning skall bolaget kunna finansiera underhåll och erforderliga investeringar
 • Avkastningen på eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 13%

Läs mer om vår ekonomi

Källa:
Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen,
fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 615,
reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-28 § 88,
reviderad av kommunfullmäktige 2013-03-25 § 83

Bolagsgemensamma ägardirektiv

För samtliga bolag inom Stadsbackenkoncernen gäller även dessa gemensamma direktiv. Bolagen ska:

 • I samråd med koncernstaben fortlöpande utbilda bolagets styrelseledamöter i styrelsearbete och den särskilda miljö kommunala bolag befinner sig i.
 • I samverkan med andra intressenter aktivt främja en utveckling för hållbar tillväxt i regionen.
 • Med utgångspunkt från den MRP som kommunfullmäktige fastställer sammanställa en affärsplan innehållande resultat- och balansräkning, kassaflöde, investeringar och verksamhet. Planen ska vid behov revideras årligen. Moderbolaget ska även upprätta en koncerngemensam MRP med motsvarande innehåll.
 • Årligen genomföra en dokumenterad utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.
 • Driva dess olika verksamheter så att de alltid är förenliga med gällande rätt ifråga om kommunal kompetens enligt kommunallagen (1991:900, KL), om inte annat följer av särskild lag.
 • I tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som moderbolaget anvisar, även innefattande riktlinjer gällande anställningsvillkor för verkställande direktör i bolag inom den kommunala bolagskoncernen
 • Utveckla och effektivisera verksamheten
 • Integrera jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter och beslut.
 • I samverkan med andra intressenter aktivt främja en utveckling för hållbar tillväxt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt i regionen och inom sin egen verksamhet arbeta för ökad mångfald och fler människor i jobb genom att exempelvis erbjuda sommarjobb och traineeplatser.

Kommunfullmäktige har fastställt Krisledningsplan för Sundsvalls kommun inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Av planen framgår att krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen.
Varje bolag har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen. Således skall bolagen upprätta planer för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.

Källa:
Ägardirektiv för bolagen inom Stadsbackenkoncernen,
fastställd av kommunfullmäktige 2013-03-25 §83

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Peter Clemin

Peter Clemin

Verkställande direktör
060-19 29 58 / 070-527 89 85