Årsrapport 2019 (tillgänglig)

Rubrik: Årsrapport 2019

Dett är en tillgänglig version av vår årsrapport för 2019.
Vill du läsa årsredovisningen? Kontakta skifu.ekonomi@sundsvall.se


Kort om oss

SKIFU är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdraget att främja företagandet i Sundsvall. Med fokus på kunden, miljön och samhälls­nyttan ska vi främja nyetablering och utveckling av företag­an­det i Sundsvalls kommun.

Detta gör vi genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där vi kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor.

Vår vision är att vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.

Ägare

SKIFU ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

Personal

13 personer är tillsvidareanställda.
54 procent av de anställda är kvinnor.
0,7 procent låg årets sjukfrånvaro på.

Nöjd Kund Index

För att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genomförs varje år en kundundersökning. Undersökningen är ett effektivt verktyg för att ta reda på hur vi lever upp till kundernas förväntningar.
Betygen är den sammantagna kundnöjdheten index 0-100.

Diagram som visar siffrorna här intillNKI 2017: 74
NKI 2018: 76
NKI 2019: 74

Flerårsjämförelse

2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 136 315 135 427 128 083 98 857 76 992
Resultat efter finansiella poster 24 575 21 211 27 143 12 550 8 134
Balansomslutning 1 526 718 1 311 665 1 250 858 1 073 763 830 474
Soliditet* 5,2 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,3 %
Avkastning på totalt kapital** 3,6 % 4,1 % 4,8 % 3,5 % 3,5 %
Avkastning på eget kapital*** 31,1 % 32,6 % 54,5 % 40,9 % 29,6 %
Antal anställda 13 15 12 9 9
* Justerat eget kapital / balansomslutning
** Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning. Avkastning på totalt kapital är justerat för år 2018, 2017, 2016, 2015
*** Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital

Om du vill ha mer information om SKIFU hittar du det på sidan Om oss.


Året som gått

Året inleddes med både försäljning och inköp av fastigheter, och resten av 2019 gick i samma stil med byggstarter, evenemang och invigningar. De största händelserna är byggstarten av det nya resecentrumet på Sundsvalls Centralstation, invigningen av vårt nya parkeringshus och färdigställandet av Västra station.

Hänt under 2019

1 februari
Vi säljer fastigheterna Laboratoriet 4 samt Sjukhuset 2 (med undantag för 2 ha mark) till Hedern Fastigheter.

1 mars
Vi köper fastigheten Rosenborg 3 på Kolvägen i Sundsvall.

11 maj
Vi är matchvärd när GIF Sundsvall tar emot Örebro på hemmaplan.

16 maj
Quizkväll med våra kunder och samarbetspartners.

25 maj
Kalas och bygginfo på Södra kajen med andra kommunala aktörer samt Trafikverket.

1 augusti
Byggstart för Sundsvalls nya resecentrum på centralstationen.

14 september
Vi deltar på Stenstansdagarna tillsammans med stadsbyggnadskontoret och berättar om våra projekt.

16 oktober
Inspirationsföreläsning med Babben Larsson på Grönborg.

14 november
Öppet hus på SKIFU:s kontor.

10 december
Tillsammans med Trafikverket, stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten och Projekt Mittstråket firar vi att alla arbeten på Västra Station är färdiga.

13 december
Vi firar lucia på Grönborg med hyresgäster och Studentkören Gungner.

18 december
Tillsammans med Sundsvalls kommun bjöd vi in till invigning av parkeringshuset Stuvaren.

Vår VD har ordet

Precis som vanligt hände det en hel del hos oss på SKIFU under 2019. Vi både sålde och köpte fastigheter, påbörjade och avlutade stora projekt och gjorde flera hyresgästanpassningar. Det blev ett ekonomiskt stabilt år med en vinst på 24,6 miljoner kronor och prognosen ser bra ut för de kommande åren.

Stora investeringar väntar den närmsta tiden, då vi har flera spännande projekt på gång. Bland annat bygger vi två nya produktionslinjer för DNA åt en hyresgäst i läkemedelsfabriken i Matfors, och planerar för ett nytt parkeringshus på Norra kajen.

Det största projektet är dock bygget av nya resecentrum på Sundsvalls Centralstation. Planen är att det ska stå klart hösten 2021 och vi siktar på invigning när Sundsvall fyller jämnt. För du har väl inte missat att vår kära stad fyller 400 år? Det ska självklart firas!

Apropå att fira, så bjöd även 2019 på flera festligheter. I december firade vi att arbetena på och kring Västra station blev klara. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten, Projekt Mittstråket och Trafikverket bjöd vi in alla nyfikna till ett öppet hus i den restaurerade stationen. Nu är den återigen öppen för allmänheten, med både vänthall och kafé.

Vi invigde även vårt nya parkeringshus på Södra kajen. Det är inte omöjligt att Stuvaren är världens färggladaste parkeringshus, med sin led-belysta glasfasad som går att ställa in i alla möjliga olika färger. Under 2020 fortsätter vi arbetet med att färdigställa det om- och utbyggda kontorshuset intill parkeringshuset, som blir inflyttningsklart i februari/mars.

Ett annat event som blev en succé under 2019 var Friskvård à la Babben. Den inspirerande föreläsningen om hälsa och välmående, med en av Sveriges roligaste komiker, drog fullt hus i Grönborg.

I vanlig ordning bjöd vi så klart även in till vårt årliga öppet hus hos oss på SKIFU:s kontor, liksom till vår nya tradition med luciafirande på Grönborg. Vi fanns också på plats och informerade om våra projekt under SM-veckan, Stenstansdagarna och andra evenemang som anordnades i kommunen.

Framför oss har vi nu ett nytt decennium fyllt av spännande projekt, men även av jubileum. Det är nämligen fler än staden Sundsvall som fyller jämnt under 2020-talet. Även SKIFU, Grönborg och Sundsvalls Centralstation har födelsedagar att se fram emot – och fira!

Peter Clemin, VD


Nyfiken på vad som händer hos oss på SKIFU? Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Fasadbild på fastigheten Rosenborg 3

Under 2019 förvärvade vi en byggnad samt tomträtt på fastigheten Rosenborg 3.

Fastigheter

SKIFU äger 21 fastigheter i Sundsvalls kommun. Den totala lokalytan är cirka 135 000 kvadratmeter (2019-12-31). Läs gärna mer om  våra fastigheter.

Under året har SKIFU på uppdrag av stadsbyggnadskontoret förvärvat en byggnad samt tomträtt på fastigheten Rosenborg 3. Två fastigheter avyttrades; Laboratoriet 4 samt Sjukhuset 2. Den senare styckades av och SKIFU äger fortfarande en tomträtt på fastigheten Sjukhuset 11.

1,5 miljarder är det bokförda värdet på våra fastigheter.
3 fastigheter blev 1, då Förrådet 4 & 8 fusionerades med Grönborg 8.
2 fastigheter avyttrades, Sjukhuset 2 och Laboratoriet 4.
303 miljoner kronor (cirka) har investerats i våra olika projekt.

Ytfördelning

(kvm)
Parkering 51 750
Kontor 43 094
Industri 32 879
Lager 14 511
Butik 1 190
Övrig area 6 314

Avslutade projekt

Stuvaren – parkeringshus

Världens färggladaste parkeringshus(?) med plats för 450 bilar står nu klart i Inre hamnen. Läs mer

Västra station

Stationshuset vid Sundsvall Västra har varsamt rustats upp och i huset finns nu en vänthall och ett kafé. Läs mer

Pågående projekt

Sundsvall C – resecentrum

Centralstationen förvandlas till ett modernt, funktionellt och tillgängligt resecentrum. Läs mer

Stuvaren – kontorshus

Vi totalrenoverar vår kontorsbyggnad på Stuvarvägen, som miljöcertifieras och får ett nytt våningsplan. Läs mer

Grönborg

Sundsvalls nya kreativa centrum finns i Grönborg. Här skapas en samlingsplats för hela regionen. Läs mer

Läkemedelsfabriken

En Matforsfastighet under ständig utveckling. Här bygger vi två nya produktionslinjer för DNA. Läs mer


Läs mer om vad som är på gång i resten av kommunen på Sundsvall växer


Flygfoto över Grönborgsområdet

Miljömärkt område. Foto: Bergslagsbild

Hållbarhet

Vi på SKIFU jobbar aktivt med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsfrågor beaktas ständigt, både i det löpande arbetet och i projekt, till exempel vid upphandlingar samt om- och tillbyggnader.

Det ingår i det dagliga arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö och minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan.

I detta kapitel kan du läsa mer om hur vi jobbar med dessa frågor och några av de åtgärder som genomförts under 2019.

Certifiering

SKIFU är certifierat enligt lednings­­systemet FR2000, som binder samman flera olika områden; kvalitet, miljö, arbets­miljö, brand­skydd, kompetens och socialt ansvars­tagande.

FR2000 är till stora delar likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden och innehåller styrdokument och policys för bland annat internkontroll, IT och jämställdhet.

Social hållbarhet

För att göra Sundsvall till en bättre plats för alla stöttar vi flera lokala och nationella föreningar och organisationer. Vårt fokus är psykisk och fysik hälsa hos barn, ungdomar och särskilt utsatta.

Några av de vi stöttade under 2019 var Idrottens vänner, Nattvandrarna, Säkra varje unge, Ung Företagsamhet, Cancerfonden och KRIS samt flera lokala föreningar och idrottsklubbar.

Barnkonventionen

Under 2019 förberedde vi oss inför att FN:s barnkonvention skulle bli en svensk lag den 1 januari 2020. För att öka kunskapsnivån fick alla anställda gå en grundutbildning.

Hädanefter kommer vi att göra en barnkonsekvensanalys vid varje nybyggnation och större projekt i fastigheter där barn kan tänkas att vistas. I analysen beaktar vi flera olika faktorer och skapar de bästa förutsättningarna för våra barn.

Tillgänglighet och trygghet

Vi vill att alla som besöker och arbetar i våra fastigheter ska känna sig välkomna och trygga. Därför arbetar vi hela tiden med åtgärder för tillgänglighetsanpassning och säkerhet.

Under 2019 har vi genomfört flera förbättringsåtgärder, bland annat glasdörrar i parkeringshuset Balder samt ett staket och en grind mellan järnvägsspåret och bangården på Sundsvalls Depå.

Miljömärkta hus

Flera av våra hus är certifierade enligt Miljöbyggnad, till exempel Mittuniversitetets campusområde Åkanten, Grönborg och Kassören 7. Märkningen ställer krav på bland annat energi, inomhusmiljö och material. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som också genomför certifieringarna.

Driftoptimering

Vi arbetar löpande med att minimera förbrukningen av el, värme och vatten. Det gör vi genom att se över, förbättra och effektivisera våra system. Kommande år är målet att göra en besparing på 3 procent.

Källsortering

Avfallshanteringen utvecklas löpande. Vi strävar efter att erbjuda källsortering för alla förpackningar, matavfall och farligt avfall i våra fastigheter.

Hållbar energi

100 procent av vår energiförbrukning består av förnybar och ursprungsmärkt energi.

Grön fordonspark

Visste du att vår fordonspark består enbart av miljöbilar (hybrid samt el)? Dessutom har vi två elcyklar som ger personalen ett både miljövänligt och smidigt alternativ.


Bli miljösmart! Så gör du kontoret grönare! Läs våra tips på sidan Miljösmart kontor.


Ekonomi

Ekonomin är fortsatt stabil i bolaget. Resultatet för räkenskapsåret 2019 uppgår till 24,6 mnkr (miljoner kronor) före bokslutsdispositioner, vilket är 2,5 mnkr över budget. Intäkterna uppgår till 139,2 mnkr och kostnaderna till 99,7 mnkr.

Årets största investering är bygget av ett nytt parkeringshus med plats för 450 bilar på fastigheten Stuvaren 2 (bilderna ovan) i Inre hamnen. 105,4 mnkr har investerats under 2019 och den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 130 mnkr.

Analys av utfallet

Intäkter över budget beror till största del på att två fastigheter avyttrats senare än budgeterat, Laboratoriet 4 och Sjukhuset 2, hyresintäkter från förvärvad fastighet, Rosenborg 3 samt vidarefakturerade kostnader till hyresgäster. Kostnader över budget beror främst på ersättning till hyresgäster vid projekt, höjd fastighetsskatt, ökade IT-kostnader samt tillkommande investeringar.

Intäktsfördelning

(tkr)
Hyror, externa 81 445
Hyror, kommunal förvaltning 35 895
Övrigt, lokaler och avyttringar 9964
Hyror, Stadsbackenbolag 8886
Parkering 1760
Uppdrag 796
Arrenden 416

Visste du att …

… SKIFU:s nettoomsättning har ökat med mer än 110 procent på tio år? Under samma period har nettoomsättningen per anställd ökat från 7,1 till 10,5 miljoner kronor.

Vakansgrad

Diagram som visar siffrorna här intillVår ekonomiska vakansgrad ligger på 4,6 procent för 2019. Sett till lokalyta är vakansgraden 6,9 procent.

Ekonomisk vakansgrad, 2017: 6,1 %
Ekonomisk vakansgrad, 2018: 4,8 %
Ekonomisk vakansgrad, 2019: 4,6 %