Rubrik: Årsrapport 2019

Denna rapport sammanfattar SKIFU:s verksamhet och ekonomi för 2019.
Klicka på ”Läs mer” nedanför rubrikerna för att läsa om respektive område.

En tillgänglighetsanpassad version av denna sida finns här
Vill du läsa hela årsredovisningen? Kontakta skifu.ekonomi@sundsvall.se

Kort om oss

SKIFU är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdraget att främja företagandet i Sundsvall. Med fokus på kunden, miljön och samhälls­nyttan ska vi främja nyetablering och utveckling av företag­an­det i Sundsvalls kommun.

Detta gör vi genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastig­heter där vi kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offen­tlig sektor.

Foto: Anders Thorsell

Vår vision är att vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.

Ägare

SKIFU ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

sundsvallsdraken

Styrelse

Johan Nikula, ordförande
Ulla Näsman, vice ordförande
Anders Larsson, ledamot
Signe Weiss, ledamot
Anders Odmark, ledamot

13

personer är tillsvidareanställda.

54

procent av de anställda är kvinnor.

0,7

procent låg årets sjukfrånvaro på.

NKI 2017: 74, NKI 2018: 76, NKI 2019: 74

Nöjd Kund Index

För att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genomförs varje år en kundundersökning. Undersökningen är ett effektivt verktyg för att ta reda på hur vi lever upp till kundernas förväntningar.
Betygen i diagrammet är den sammantagna kundnöjdheten index 0-100.

Flerårsjämförelse

2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 136 315 135 427 128 083 98 857 76 992
Resultat efter finansiella poster 24 575 21 211 27 143 12 550 8 134
Balansomslutning 1 526 718 1 311 665 1 250 858 1 073 763 830 474
Soliditet* 5,2 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,3 %
Avkastning på totalt kapital** 3,6 % 4,1 % 4,8 % 3,5 % 3,5 %
Avkastning på eget kapital*** 31,1 % 32,6 % 54,5 % 40,9 % 29,6 %
Antal anställda 13 15 12 9 9
* Justerat eget kapital / balansomslutning
** Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning. Avkastning på totalt kapital är justerat för år 2018, 2017, 2016, 2015
*** Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital


Om du vill ha mer information om SKIFU hittar du det på sidan Om oss

Året som gått

Året inleddes med både försäljning och inköp av fastigheter, och resten av 2019 gick i samma stil med byggstarter, evenemang och invigningar. De största händelserna är byggstarten av det nya resecentrumet på Sundsvalls Centralstation, invigningen av vårt nya parkeringshus och färdigställandet av Västra station.

Har du problem med att läsa grafiken nedan? Texten finns i vår tillgängliga version.

Hänt under året

1 februari: Vi säljer fastigheterna Laboratoriet 4 samt Sjukhuset 2 (med undantag för 2 ha mark) till Hedern Fastigheter.

1 mars: Vi köper fastigheten Rosenborg 3 på Kolvägen i Sundsvall.

11 maj: Vi är matchvärd när GIF Sundsvall tar emot Örebro på hemmaplan.

16 maj: Quizkväll med våra kunder och samarbetspartners.

25 maj: Kalas och bygginfo på Södra kajen med andra kommunala aktörer samt Trafikverket.

1 augusti: Byggstart för Sundsvalls nya resecentrum på centralstationen.

14 september: Vi deltar på Stenstansdagarna tillsammans med stadsbyggnadskontoret och berättar om våra projekt.

16 oktober: Inspirationsföreläsning med Babben Larsson på Grönborg.

14 november: Öppet hus på SKIFU:s kontor.

10 december: Tillsammans med Trafikverket, stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten och Projekt Mittstråket firar vi att alla arbeten på Västra Station är färdiga.

13 december: Vi firar lucia på Grönborg med hyresgäster och Studentkören Gungner.

18 december: Tillsammans med Sundsvalls kommun bjöd vi in till invigning av parkeringshuset Stuvaren.

Vår VD har ordet

Precis som vanligt hände det en hel del hos oss på SKIFU under 2019. Vi både sålde och köpte fastigheter, påbörjade och avlutade stora projekt och gjorde flera hyresgästanpassningar. Det blev ett ekonomiskt stabilt år med en vinst på 24,6 miljoner kronor och prognosen ser bra ut för de kommande åren.

Stora investeringar väntar den närmsta tiden, då vi har flera spännande projekt på gång. Bland annat bygger vi två nya produktionslinjer för DNA åt en hyresgäst i läkemedelsfabriken i Matfors, och planerar för ett nytt parkeringshus på Norra kajen.

Det största projektet är dock bygget av nya resecentrum på Sundsvalls Centralstation. Planen är att det ska stå klart hösten 2021 och vi siktar på invigning när Sundsvall fyller jämnt. För du har väl inte missat att vår kära stad fyller 400 år? Det ska självklart firas!

Apropå att fira, så bjöd även 2019 på flera festligheter. I december firade vi att arbetena på och kring Västra station blev klara. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, socialtjänsten, Projekt Mittstråket och Trafikverket bjöd vi in alla nyfikna till ett öppet hus i den restaurerade stationen. Nu är den återigen öppen för allmänheten, med både vänthall och kafé.

Vi invigde även vårt nya parkeringshus på Södra kajen. Det är inte omöjligt att Stuvaren är världens färggladaste parkeringshus, med sin led-belysta glasfasad som går att ställa in i alla möjliga olika färger. Under 2020 fortsätter vi arbetet med att färdigställa det om- och utbyggda kontorshuset intill parkeringshuset, som blir inflyttningsklart i februari/mars.

Ett annat event som blev en succé under 2019 var Friskvård à la Babben. Den inspirerande föreläsningen om hälsa och välmående, med en av Sveriges roligaste komiker, drog fullt hus i Grönborg.

I vanlig ordning bjöd vi så klart även in till vårt årliga öppet hus hos oss på SKIFU:s kontor, liksom till vår nya tradition med luciafirande på Grönborg. Vi fanns också på plats och informerade om våra projekt under SM-veckan, Stenstansdagarna och andra evenemang som anordnades i kommunen.

Framför oss har vi nu ett nytt decennium fyllt av spännande projekt, men även av jubileum. Det är nämligen fler än staden Sundsvall som fyller jämnt under 2020-talet. Även SKIFU, Grönborg och Sundsvalls Centralstation har födelsedagar att se fram emot – och fira!

Peter Clemin, VD
Peter Clemin


Nyfiken på vad som händer hos oss på SKIFU? Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fastigheter

SKIFU äger 21 fastigheter i Sundsvalls kommun. Den totala lokalytan är cirka 135 000 kvadratmeter (2019-12-31).

Under året har SKIFU på uppdrag av stadsbyggnadskontoret förvärvat en byggnad samt tomträtt på fastigheten Rosenborg 3. Två fastigheter avyttrades; Laboratoriet 4 samt Sjukhuset 2. Den senare styckades av och SKIFU äger fortfarande en tomträtt på fastigheten Sjukhuset 11.

Läs gärna mer om våra fastigheter genom att klicka på nålarna på vår interaktiva karta här intill. Observera att kartan uppdateras löpande och visar nuvarande fastighetsbestånd.

1,5

miljarder är det bokförda värdet på våra fastigheter.

3

fastigheter blev 1, då Förrådet 4 & 8 fusionerades med Grönborg 8.

2

fastigheter avyttrades, Sjukhuset 2 och Laboratoriet 4.

303

miljoner kronor (cirka) har investerats i våra olika projekt.

Ytfördelning

(kvm)
Parkering 51 750
Kontor 43 094
Industri 32 879
Lager 14 511
Butik 1 190
Övrig area 6 314

Stuvaren – parkeringshus

Avslutat projekt Världens färggladaste parkeringshus(?) med plats för 450 bilar står nu klart i Inre hamnen.

Västra station

Avslutat projekt Stationshuset vid Sundsvall Västra har varsamt rustats upp och i huset finns nu en vänthall och ett kafé.

Sundsvall C – resecentrum

Pågående projekt Centralstationen förvandlas till ett modernt, funktionellt och tillgängligt resecentrum.

Stuvaren – kontorshus

Pågående projekt Vi totalrenoverar vår kontorsbyggnad på Stuvarvägen, som miljöcertifieras och får ett nytt våningsplan.

Grönborg

Pågående projekt Sundsvalls nya kreativa centrum finns i Grönborg. Här skapas en samlingsplats för hela regionen.

Läkemedelsfabriken

Pågående projekt En Matforsfastighet under ständig utveckling. Här bygger vi två nya produktionslinjer för DNA.


Läs mer om vad som är på gång i resten av kommunen på Sundsvall växer

Hållbarhet

Vi på SKIFU jobbar aktivt med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsfrågor beaktas ständigt, både i det löpande arbetet och i projekt, till exempel vid upphandlingar samt om- och tillbyggnader.

Det ingår i det dagliga arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö och minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan.

I detta kapitel kan du läsa mer om hur vi jobbar med dessa frågor och några av de åtgärder som genomförts under 2019.

FR2000

Certifiering

SKIFU är certifierat enligt lednings­­systemet FR2000, som binder samman flera olika områden; kvalitet, miljö, arbets­miljö, brand­skydd, kompetens och socialt ansvars­tagande. FR2000 är till stora delar likvärdigt med ISO 9001 och 14001, men omfattar fler områden och innehåller styrdokument och policys för bland annat internkontroll, IT och jämställdhet.

Social hållbarhet

För att göra Sundsvall till en bättre plats för alla stöttar vi flera lokala och nationella föreningar och organisationer. Vårt fokus är psykisk och fysik hälsa hos barn, ungdomar och särskilt utsatta.

Några av de vi stöttade under 2019 var Idrottens vänner, Nattvandrarna, Säkra varje unge, Ung Företagsamhet, Cancerfonden och KRIS samt flera lokala föreningar och idrottsklubbar.

Barnkonventionen

Under 2019 förberedde vi oss inför att FN:s barnkonvention skulle bli en svensk lag den 1 januari 2020. För att öka kunskapsnivån fick alla anställda gå en grundutbildning.

Hädanefter kommer vi att göra en barnkonsekvensanalys vid varje nybyggnation och större projekt i fastigheter där barn kan tänkas att vistas. I analysen beaktar vi flera olika faktorer och skapar de bästa förutsättningarna för våra barn.

Tillgänglighet och trygghet

Vi vill att alla som besöker och arbetar i våra fastigheter ska känna sig välkomna och trygga. Därför arbetar vi hela tiden med åtgärder för tillgänglighetsanpassning och säkerhet.

Under 2019 har vi genomfört flera förbättringsåtgärder, bland annat glasdörrar i parkeringshuset Balder samt ett staket och en grind mellan järnvägsspåret och bangården på Sundsvalls Depå.

Miljömärkta hus

Flera av våra hus är certifierade enligt Miljöbyggnad, till exempel Mittuniversitetets campusområde Åkanten (bilden i början av kapitlet) och Kassören 7 (bilden här intill). Märkningen ställer krav på bland annat energi, inomhusmiljö och material. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som också genomför certifieringarna.

MiljöByggnad

Driftoptimering

Vi arbetar löpande med att minimera förbrukningen av el, värme och vatten. Det gör vi genom att se över, förbättra och effektivisera våra system. Kommande år är målet att göra en besparing på 3 procent.

Källsortering

Avfallshanteringen utvecklas löpande. Vi strävar efter att erbjuda källsortering för alla förpackningar, matavfall och farligt avfall i våra fastigheter.

100

procent av vår energiförbrukning består av förnybar och ursprungsmärkt energi.

Visste du att …

… vår fordonspark består enbart av miljöbilar (hybrid samt el)? Dessutom har vi två elcyklar som ger personalen ett både miljövänligt och smidigt alternativ.


Bli miljösmart! Så gör du kontoret grönare! Läs våra tips på sidan Miljösmart kontor.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt stabil i bolaget. Resultatet för räkenskapsåret 2019 uppgår till 24,6 mnkr (miljoner kronor) före bokslutsdispositioner, vilket är 2,5 mnkr över budget. Intäkterna uppgår till 139,2 mnkr och kostnaderna till 99,7 mnkr.

Årets största investering är bygget av ett nytt parkeringshus med plats för 450 bilar på fastigheten Stuvaren 2 (bilden) i Inre hamnen. 105,4 mnkr har investerats under 2019 och den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 130 mnkr.

24,6

miljoner kronor blev vårt resultat.

Analys av utfallet

Intäkter över budget beror till största del på att två fastigheter avyttrats senare än budgeterat, Laboratoriet 4 och Sjukhuset 2, hyresintäkter från förvärvad fastighet, Rosenborg 3 samt vidarefakturerade kostnader till hyresgäster. Kostnader över budget beror främst på ersättning till hyresgäster vid projekt, höjd fastighetsskatt, ökade IT-kostnader samt tillkommande investeringar.

Intäktsfördelning

(tkr)
Hyror, externa 81 445
Hyror, kommunal förvaltning 35 895
Övrigt, lokaler och avyttringar 9 964
Hyror, Stadsbackenbolag 8 886
Parkering 1 760
Uppdrag 796
Arrenden 416

Visste du att …

… SKIFU:s nettoomsättning har ökat med mer än 110 procent på tio år? Under samma period har nettoomsättningen per anställd ökat från 7,1 till 10,5 miljoner kronor.

Vakansgrad

Vår ekonomiska vakansgrad ligger på 4,6 procent för 2019. Sett till lokalyta är vakansgraden 6,9 procent.

Ekonomisk vakansgrad, 2017: 6,1 %, 2018: 4,8 %, 2019: 4,6 %


Klicka på fliken nedan för att läsa mer om våra siffror för 2019.

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2019-01-01-
2019-12-31
2018-01-01-
2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 136 315 135 427
Övriga rörelseintäkter 2 847 669
Summa intäkter 139 162 136 096

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader -996 -2 168
Avskrivningar av anläggningstillgångar -39 064 -38 897
Personalkostnader 6 -11 634 -11 814
Övriga externa kostnader 5 -47 971 -45 995
Summa kostnader -99 665 -98 874
Råvaror och förnödenheter -1 0
Rörelseresultat 39 496 37 222

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 68
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 961 -16 079
Resultat efter finansiella poster 24 575 21 211
Bokslutsdispositioner 7 -65 -1 700
Resultat före skatt 24 510 19 511
Skatt på årets resultat 9 -6 702 -3 235
Årets resultat 17 808 16 276

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10,11,12 1 235 003 1 152 850
Markanläggningar 13 36 332 36 282
Maskiner och inventarier 14 38 410 44 590
Pågående ombyggnad 181 937 56 503
Summa materiella anläggningstillgångar 1 491 682 1 290 225

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0
Uppskjutna skattefordringar 15 4 023 239
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 023 239
Summa anläggningstillgångar 1 495 705 1 290 464

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kund- och hyresfordringar 24 154 10 296
Fordringar hos koncernbolag 136 31
Aktuell skattefordran 1 746 1 746
Övriga fordringar 3 032 5 978
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 945 3 150
Summa kortfristiga fordringar 31 013 21 201
Summa omsättningstillgångar 31 013 21 201
SUMMA TILLGÅNGAR 1 526 718 1 311 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 aktie) 17 100 100
Uppskrivningsfond 7 734 7 734
Reservfond 40 40
Summa bundet eget kapital 7 874 7 874
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 32 491 20 215
Årets resultat 17 808 16 276
Summa fritt eget kapital 18 50 299 36 491
Summa eget kapital 58 173 44 365

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 19 26 553 26 553
26 553 26 553

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 20 47 265 42 211
47 265 42 211

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 21 1 287 500 1 107 500
Summa långfristiga skulder 1 287 500 1 107 500

Kortfristiga skulder

Koncernkonto 22 23 443 26 579
Leverantörsskulder 40 983 25 387
Skulder till koncernbolag 4 265 6 160
Övriga kortfristiga skulder 403 391
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 38 133 32 519
Summa kortfristiga skulder 107 227 91 036
Summa skulder 1 394 727 1 198 536
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 526 718 1 311 665

Kassaflödesanalys

Belopp i kr Not 2019-01-01-
2019-12-31
2018-01-01-
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 39 496 37 222
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 383 2 168
Avskrivningar 39 064 38 897
79 943 78 287
Erhållen ränta 40 68
Erlagd ränta -14 961 -16 079
-14 921 -16 011
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 65 022 62 276

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar -9 813 -3 983
Förändring av kortfristiga skulder 19 326 11 429
9 513 7 446
Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 535 69 722

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -302 340 -98 155
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 60 438 45
Avgår uppskjuten skatt vid avyttring -5 432 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -247 334 -98 110

Finansieringsverksamheten

Återbetalning villkorat aktieägartillskott -4 000 -1 000
Lämnade koncernbidrag -65 -1 700
Förändring koncernkonto -3 136 -10 201
Förändring avsättningar 0 -711
Förändring långfristiga skulder 180 000 42 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 172 799 28 388

Förändring av likvida medel

0 0

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

0 0

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling ABs (SKIFU) årsredovisning upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

Anläggningstillgångar

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning redovisas avskrivningarna i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar. När en tillgång inte delas upp i komponenter ska, enligt K3 17.5, tillkommande utgifter läggas till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Stadsbacken bolagen bedömer att kriteriet om framtida ekonomiska fördelar i deras fall uppfylls när de tillkommande utgifterna medför att tillgångens prestanda ökar i förhållande till värdet vid anskaffningstidpunkten. För tillgångar som redovisas uppdelat i komponenter, kan komponenter med likartade avskrivningstider/nyttjandeperioder anges tillsammans.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Avskrivningar

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar.

År
Materiella anläggningstillgångar
Kontorsbyggnader
Stommar 50-100
Fasader, yttertak, fönster 33-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Industribyggnader
Stommar 33-50
Fasader, yttertak, fönster 20-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Mark Ingen avskrivning
Markanläggningar 4-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20
Inventarier, verktyg och installationer 5-20

Värdering av fastigheter

I årets fastighetsvärdering värderas samtliga 21 fastigheter genom Värderingsdatas webbtjänst för värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Värderingsdata samarbetar med NAI Svefa och Cushman & Wakefield som levererar aktuella hyresnivåer, vakansgrader, uppgifter om A-, B-, C och D-lägen och direktavkastningskrav. Utöver detta har uppgifter om fastigheternas bokförda värden och kontrakten (lokalslag, area, hyror, tillägg och rabatter) lästs in i systemet från bolagets fastighetssystem Vitec Hyra. Samtliga områdesbedömningar, uppgifter om avkastningskrav och schabloner är hämtade från Värderingsdatas föreslagna parametrar vilka kommer från NAI Svefas senaste områdesanalyser. Denna kassaflödesvärdering visar ett totalt övervärde på 521 550 Tkr för de 21 värderade fastigheterna. Värderingen visar inte på något nedskrivningsbehov.

Intäktsredovisning

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal varvid endast den del av intäkten som avser aktuell period redovisas. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vid förtidsinlösen av hyreskontrakt periodiseras ersättningen ut över det ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte nytt hyreskontrakt tecknas då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet.
Intäkter för fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet.
Ränteintäkter resultatförs i den period de avser.
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Låneutgifter

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagens skattepliktiga resultat samt kupongskatt som erläggs av dotterföretag och intresseföretag vid utdelning till moderföretaget. (K3 29.2). Skattepliktigt resultat är det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler. (K3 29.5) I moderföretaget särredovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. (K3 29:37)
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Fusion

Fusion mellan dotterföretaget och moderföretaget redovisas i enlighet med BFNAR 1999:1 ’Fusion av helägt aktiebolag’. Koncernvärdemetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget har redovisat de fusionerade dotterföretagens tillgångar och skulder till de värden dessa hade i koncernredovisningen.

Jämförelsestörande poster

Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Koncernuppgifter

Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall är moderbolag.
Av SKIFUS totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 20,8% (21,2%) av inköpen och 6,4% (6,3%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Fastigheterna värderas internt genom Värderingsdatas webbtjänst. Avkastningsränta 5-9 % beroende på läge och typ av fastighet.

Not 4 Nettoomsättning

2019 2018
Intäkter från lokaluthyrning 135 519 134 225
Uppdragsersättningar 796 1 202
Summa rörelseintäkter 136 315 135 427

Not 5 Arvode till revisorer

2019 2018

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 48 45

PwC

Övriga uppdrag 6 23

Lekmannarevisorer

Revisionsuppdrag 12 17

Not 6 Personal

2019 2018
Medeltal anställda
Män 6 7
Kvinnor 7 8
Totalt för bolaget 13 15

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Andel kvinnor

Styrelsen 40% 40%
Övriga ledande befattningshavare 67% 0%

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelse 162 171
VD 1 222 1 206
Övriga anställda 6 265 6 188
Totala löner och ersättningar 7 649 7 565
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 772 3 984
Varav pensionskostnader för VD 460 589
Varav pensionskostnader övriga anställda 690 736
Totala kostnader löner, ersättningar och sociala avgifter 11 421 11 549
Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen.
Uppsägningstiden från företagets sida är 12 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Not 7 Bokslutsdispositioner

2019 2018
Koncernbidrag -65 -1 700
Summa -65 -1 700

Not 8 Operationell leasing

2019 2018
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 1 825 1 745
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 4 018 3 534
Förfaller till betalning senare än fem år 15 762 14 599
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 1 676 1 501
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av tomträtter. Normalt tecknas kommersiella hyresavtal på 3 år med en uppsägningstid om 9 månader.
Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 134 321 120 086
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 352 411 305 791
Förfaller till betalning senare än fem år 166 971 107 976
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 118 744 118 803

Not 9 Skatt

2019 2018
Uppskjuten skatt -6 702 -3 235
Aktuell skatt
Summa skatt -6 702 -3 235
Redovisat resultat före skatt 24 510 19 511
24 510 19 511
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -5 245 -4 292
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -158 -6
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 0
Skattemässiga avskrivningar 10 893 4 094
Skatt underskottsavdrag -5 490 204
Justeringspost uppskjuten skatt 0
Summa skatt 0 0

Not 10 Byggnader

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 1 261 477 1 191 365
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel -19 983 -19 983
-Årets anskaffningar 169 942 73 065
-Avyttringar och utrangeringar -57 927 -2 953
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 353 509 1 241 494

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Vid årets början -202 524 -173 435
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 7 164 855
-Årets avskrivning -30 122 -29 944
Utgående ackumulerade avskrivningar -225 482 -202 524
Utgående planenligt restvärde 1 128 027 1 038 970
Taxeringsvärden, byggnader 282 890 142 111

Not 11 Marknadsvärde fastigheter

2019 2018
Bokfört värde 1 171 412 1 223 056
Bedömt marknadsvärde för fastigheter utifrån avkastningsvärdering 1 919 475 1 749 490

Not 12 Mark

2019 2018
Ackumulerade anskaffningsvärden 113 880 113 467
-Årets anskaffningar 487 413
-Årets avyttringar -7 391 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 976 113 880
Taxeringsvärden, mark 94 482 39 960

Not 13 Markanläggningar

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 44 627 41 431
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärder -500 -500
-Årets anskaffningar 3 641 3 358
-Avyttringar och utrangeringar -2 101 -162
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 667 44 127

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Ingående avskrivningar -7 845 -5 692
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 845 91
-Årets avskrivning -2 335 -2 244
Vid årets slut -9 335 -7 845
Utgående planenligt restvärde 36 332 36 282

Not 14 Maskiner och inventarier

2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 99 728 94 965
-Årets anskaffningar 2 610 4 808
-Årets avyttringar och utrangeringar -3 164 -45
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 174 99 728

Ackumulerade avskrivningar

-Ingående avskrivningar -55 138 -48 429
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 980 0
-Årets avskrivningar -6 606 -6 709
Utgående ackumulerade avskrivningar -60 764 -55 138
Redovisat värde vid årets slut 38 410 44 590

Not 15 Uppskjuten skattefordran

2019 2018
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 4 023 239
Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen 4 023 239

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019 2018
Periodisering intäkter 671 651
Periodisering leverantörer 1 139 1 891
Övriga interimsfordringar 136 607
Bokfört värde vid årets slut 1 946 3 149

Not 17 Aktiekapital och antal aktier

2019 2018
Antal 1 1
Kvotvärde i kr 100 000 100 000

Not 18 Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 50 298 599, disponeras enligt följande: Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 50 298 599
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till föregående resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Not 19 Obeskattade reserver

2019 2018
Ackumulerade avskrivningar över plan maskiner och inventarier 26 553 26 553
Bokfört värde vid årets slut 26 553 26 553

Not 20 Uppskjuten skatteskuld

2019 2018
Temporära skillnader avseende skattemässiga och bokföringsmässiga värden på fastigheter. 47 265 42 211
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansräkningen 47 265 42 211

Not 21 Långfristiga skulder

2019 2018
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen 0 0
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 1 287 500 1 107 500
Bokfört värde vid årets slut 1 287 500 1 107 500

Not 22 Koncernkonto

2019 2018
Beviljad kreditlimit 100 000 80 000
Outnyttjad del -76 557 -53 421
Utnyttjat kreditbelopp 23 443 26 579

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019 2018
Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 2020 31 060 27 535
Semesterlöner 510 531
Övriga poster 6 563 4 453
Bokfört värde vid årets slut 38 133 32 519

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019 2018
Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga