Detta är vår förkortade årsrapport för år 2020.
Vill du läsa hela årsredovisningen? Kontakta skifu.ekonomi@sundsvall.se
Är sidan inte tillgänglig? Berätta gärna för oss hur vi kan göra den bättre.

Kort om oss

SKIFU är ett kommunägt fastighetsbolag med uppdraget att främja utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun.
Med fokus på våra målområden äger, förvaltar och utvecklar vi strategiskt viktiga fastigheter där vi kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för det privata näringslivet och offentlig sektor.

Ägare

SKIFU ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

Styrelse

Johan Nikula, ordförande
Ulla Näsman, vice ordförande
Anders Larsson, ledamot
Signe Weiss, ledamot
Anders Odmark, ledamot
Hans Axelsson, adjungerad ledamot

13

personer är tillsvidareanställda och två personer är visstidsanställda.
60 procent av de anställda är kvinnor och snittåldern är 45 år.

Vision och målområden

Vår vision är att vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.
Under 2020 har vi arbetat med att utforma målområden för framtiden (för muspekaren över cirklarna för tilläggsinfo):

Fler etableringar

SKIFU ska verka för att fler nya företag etableras i kommunen och för att befintliga ges möjlighet att expandera

Hållbarhet

SKIFU ska verka för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Stark ekonomi

SKIFU ska ha en stark och sund ekonomi

Engagerade medarbetare

SKIFU ska ha ett starkt arbetsgivarvarumärke

Nöjda kunder

SKIFU ska ha nöjda kunder i paritet med branschen

Flerårsjämförelse

2020 2019 2018 2017 2016
Hyresintäkter 160 454 136 315 135 427 128 083 98 857
Resultat efter finansiella poster 14 346 24 575 21 211 27 143 12 550
Balansomslutning 1 595 207 1 526 718 1 311 665 1 250 858 1 073 763
Soliditet* 4,8 % 5,2 % 5,0 % 4,0 % 3,5 %
Avkastning på totalt kapital** 2,1 % 3,6 % 4,1 % 4,8 % 3,5 %
Avkastning på eget kapital*** 18,4 % 31,1 % 32,6 % 54,5 % 40,9 %
Antal anställda 15 13 15 12 9
* Justerat eget kapital / balansomslutning
** Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning
*** Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital

Om du vill ha mer information om SKIFU hittar du det på sidan Om oss

Året som gått

Pandemi, försäljningar och stora byggen – 2020 bjöd på en hel del.
Vi fick dessutom en ny vd. Läs mer om hennes första år på SKIFU här nedan.

Nytt resecentrum

Bygget av ett nytt resecentrum är vårt största projekt just nu. Sundsvalls Centralstation rustas upp och en ny bussterminal byggs. Bygget ska stå klart i augusti 2021.

Vår fjärde Miljöbyggnad

Totalrenoveringen av kontorshuset på Stuvaren 2 färdigställdes och huset certifierades enligt Miljöbyggnad. Det blev den fjärde byggnaden som vi har miljöcertifierat.

Rävsund 1:338 avyttrad

En fastighet avyttrades under året; Rävsund 1:338, där vi har utvecklat ett lokalt företagscentrum. Även en mindre del av Östermalm 3:1 avyttrades.

Vår vd har ordet

År 2020 har varit ett händelserikt år för SKIFU. Precis som för alla andra slog pandemin till som en blixt från klar himmel. Trots att vi har hållit kontoret stängt under större delen av året har verksamheten flutit på och det finns mycket att känna stolthet över.

Ännu en miljöcertifierad byggnad

I februari flyttade hyresgästerna in till vårt helrenoverade kontorshus i Stuvaren 2, lokalerna är moderna och huset har certifierats enligt Miljöbyggnad – den fjärde byggnaden vi certifierar. På taket till det nybyggda parkeringshuset intill huserar nu även tiotusentals bin i den bikupa vi placerat ut för att bidra till att bevara stadens biologiska mångfald. Den goda biprodukten från detta hållbarhetsarbete blev en fin bonus som våra hyresgäster sedan fick ta del av.

Ombyggnationen av Sundsvalls nya resecentrum fortsatte under året och i slutet av sommaren 2021 kommer det att öppnas upp för allmänheten. Uppdraget är väldigt spännande och det känns att vi bidrar till att utveckla Sundsvall. I höstas färdigställdes även ytterligare en produktionslinje i vår industrifastighet i Matfors. Denna investering möjliggör utökad kapacitet, fler arbetstillfällen och möjligheten att tillverka vaccin mot covid-19.

Nya målområden ger tydligt fokus

För att tydliggöra målsättning och styrning har bolaget utifrån sina ägardirektiv under året arbetat fram fem övergripande målområden inför framtiden – fler etableringar, hållbarhet, stark ekonomi, engagerade medarbetare och nöjda kunder.

Den goda biprodukten från detta hållbarhets­arbete blev en fin bonus.

Med hjälp av koncerngemensamma IT-system kommer uppföljning och styrning mot våra mål att bli tydligare och enklare. Detta arbete kommer att fungera som en stabil grund för goda resultat i framtiden.

Vi har lagt stort fokus på att förstärka vår interna kontroll. Vi har bland annat strukturerat och tydliggjort projektprocessen, attestinstruktioner och fakturaflöden samt förnyat våra kunskaper inom olika lagar och regelverk. Rapportering till styrelsen sker nu enligt en ny modell vid varje styrelsemöte och förutom att detta arbete bidragit till stärkt intern kontroll är jag övertygad om att det kommer att hjälpa oss att bli mer kostnadseffektiva.

Nöjda medarbetare som har roligt på jobbet

Medarbetarna är vår största tillgång och de har tålmodigt arbetat på distans större delen av året. Vårt gemensamma friskvårdsprojekt med inspiration från en svensk klassiker bidrog till att vi både åkte skidor, simmade och cyklade tillsammans under året – roliga aktiviteter att göra tillsammans utomhus då vi inte kunnat ses på kontoret som vanligt.

Hela personalen genomförde också en utbildning med fokus på feedback och bemötande, vilket har hjälpt oss att öppna upp dialogen och stärka gruppen. Resultatet av årets medarbetarundersökning visade att vi trivs och har roligt på jobbet, något vi tar med oss in i 2021.

Min resa på SKIFU började i maj 2020 då jag kom in som tillförordnad vd, i november blev det klart att jag fick möjligheten att vara kvar. Det har varit ett annorlunda, tufft och utmanande år och jag ser fram emot många fler år i bolaget som har ett jätteviktigt uppdrag i Sundsvalls kommun!

Anette Bergman, vd

Nöjd Kund Index

För att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genomförs varje år en kundundersökning. Undersökningen är ett effektivt verktyg för att ta reda på hur vi lever upp till kundernas förväntningar.
Betygen är den sammantagna kundnöjdheten index 0-100.

År
Betyg (max 100)
2018
76
2019
74
2020
76

Nyfiken på vad som händer hos oss på SKIFU? Följ oss på Facebook och Linkedin

Fastigheter

19

fastigheter finns i SKIFU:s bestånd. Den totala lokalytan är cirka 104 000 kvadratmeter (2020-12-31).

1,4

miljarder är det bokförda värdet på våra fastigheter.

151,5

miljoner kronor (cirka) har investerats i våra fastigheter.

Stuvaren – kontorshus

Avslutat projekt På fastigheten Stuvaren 2 har vi genomfört en större ombyggnation av ett kontorshus och i början av 2020 flyttade de första hyresgästerna in. På fastigheten har vi även byggt ett nytt parkeringshus som stod klart 2019.

Ny linje i Matfors

Avslutat projekt Hösten 2020 färdigställdes ännu en produktionslinje i läkemedelsfabriken i Matfors. Hyresgästen har utvecklat sin verksamhet till att bland annat kunna tillverka vaccin mot Covid-19.

Resecentrum byggs

Pågående projekt Arbetet med att omvandla Sundsvalls gamla centralstation till ett modernt resecentrum har pågått under året. Projektet färdigställs i slutet av sommaren 2021.

Läs mer om vad som är på gång i resten av kommunen på Sundsvall Växer

Hållbarhet

Vi på SKIFU jobbar aktivt med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsfrågor beaktas ständigt, både i det löpande arbetet och i projekt, till exempel vid upphandlingar samt om- och tillbyggnader. Det ingår i det dagliga arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö och minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan.SKIFU är certifierat enligt lednings­­systemet FR2000, som binder samman flera olika områden; kvalitet, miljö, arbets­miljö, brand­skydd, kompetens och socialt ansvars­tagande.

Tillgänglighet

Vi vill att alla som besöker och arbetar i våra fastigheter ska känna sig välkomna och trygga. Därför arbetar vi hela tiden med åtgärder för tillgänglighetsanpassning och säkerhet. Under 2019 och 2020 har vi bland annat genomfört flera förbättringar i våra parkeringshus.

Miljömärkta hus

Flera av våra hus är certifierade enligt Miljöbyggnad, till exempel Grönborg (bilden), Mittuniversitetets campusområde Åkanten, Kassören 7 och nu senast kontorshuset på Stuvaren 2. Märkningen ställer krav på bland annat energi, inomhusmiljö och material.

Drift och avfall

Vi minskar löpande förbrukningen av el, värme och vatten genom att se över, förbättra och effektivisera våra system. Även avfallshanteringen utvecklas och vi strävar efter att erbjuda källsortering för alla förpackningar, matavfall och farligt avfall.

1

januari 2020 blev barnkonventionen lag. Inför stora projekt ska nu även barns perspektiv beaktas.

Visste du att …

… vår fordonspark bara har miljöbilar (hybrid samt el)? Dessutom har vi två elcyklar som ger personalen ett både miljövänligt, smidigt och hälsosamt alternativ.

100

procent av den energi vi förbrukar i våra fastigheter är både förnybar och ursprungsmärkt.

De bidrar till biologisk mångfald

Tiotusentals nya hyresgäster har flyttat in och bildat koloni på Stuvaren 2.
Här ska drottning Birgitta och hennes bihang bidra till den biologiska mångfalden.
Och dessutom bistår de med smarrig honung – som en biprodukt av vårt miljöarbete.

Tiotusentals nya hyresgäster har flyttat in och bildat koloni på Stuvaren 2. Här ska drottning Birgitta och hennes bihang bidra till den biologiska mångfalden. Och dessutom bistår de med smarrig honung – som en biprodukt av vårt miljöarbete.

Tiotusentals nya hyresgäster har flyttat in och bildat koloni på Stuvaren 2. Här ska drottning Birgitta och hennes bihang bidra till den biologiska mångfalden. Och dessutom bistår de med smarrig honung – som en biprodukt av vårt miljöarbete.

Bli miljösmart! Så gör du kontoret grönare! Läs våra tips på sidan Miljösmart kontor.

Ekonomi

14,3

miljoner kronor blev resultatet för räkenskapsåret 2020.

Analys av det ekonomiska utfallet

Utfallet 2020 är 16,8 mnkr lägre än budget. Differensen består främst av en utrangering på 10,7 mnkr i fastigheten Stuvaren 2 och en nedskrivning på 3,2 mnkr för fastigheten Östermalm 1:34. Därutöver har fastigheten Rävsund 1:338 sålts under året vilket minskade intäkterna med cirka 2,5 mnkr jämfört med budget.

Covid-19

Till följd av den pågående pandemin har en hyresgäst gått i konkurs, med befarade hyresförluster som följd. Ett fåtal hyresgäster har erbjudits hyresreduceringar och för dessa har SKIFU fått ersättning av Boverket.

Sundsvallsdraken

9,4

miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till moderbolaget Stadsbacken AB.

Vakansgrad

Vår ekonomiska vakansgrad ligger på 2,5 procent för år 2020. Sett till lokalyta är vakansgraden 2,3 procent.

År
% (max 100)
2018
2,2 %
2019
4,6 %
2020
2,5 %

Klicka på fliken nedan för att läsa mer om våra siffror för 2020.

Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020-01-01-
2020-12-31
2019-01-01-
2019-12-31

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 4 160 454 136 315
Övriga intäkter 950 2 847
Summa intäkter 161 404 139 162

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -47 012 -35 841
Övriga externa kostnader 6 -8 930 -12 131
Personalkostnader 5 -12 520 -11 634
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -48 774 -39 064
Övriga rörelsekostnader -11 383 -996
Summa kostnader -128 619 -99 666
Rörelseresultat 32 785 39 496

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 53 40
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 492 -14 961
Resultat efter finansiella poster 14 346 24 575
Bokslutsdispositioner 7 -9 015 -65
Resultat före skatt 5 331 24 510
Skatt på årets resultat 9 -4 471 -6 702
Årets resultat 860 17 808

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 10,11,12,13 1 393 910 1 271 335
Maskiner och inventarier 14 31 840 38 410
Pågående ombyggnad 15 135 214 181 937
Summa materiella anläggningstillgångar 1 560 964 1 491 682

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 16 4 023
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 023
Summa anläggningstillgångar 1 560 964 1 495 705

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kund- och hyresfordringar 6 039 24 154
Fordringar hos koncernbolag 19 020 136
Koncernkonto 5 498
Aktuell skattefordran 1 746
Övriga fordringar 1 751 3 032
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 935 1 945
Summa kortfristiga fordringar 34 243 31 013
Summa omsättningstillgångar 34 243 31 013
SUMMA TILLGÅNGAR 1 595 207 1 526 718

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 aktie) 18 100 100
Uppskrivningsfond 7 734 7 734
Reservfond 40 40
Summa bundet eget kapital 7 874 7 874
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 47 627 32 491
Årets resultat 860 17 808
Summa fritt eget kapital 19 48 487 50 299
Summa eget kapital 56 361 58 173

Obeskattade reserver

20
Ackumulerade överavskrivningar 26 168 26 553
26 168 26 553

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 21 47 672 47 265
47 672 47 265

Skulder

Långfristiga skulder

22
Övriga långfristiga skulder 1 397 500 1 287 500
Summa långfristiga skulder 1 397 500 1 287 500

Kortfristiga skulder

Koncernkonto 23 23 443
Leverantörsskulder 21 002 40 983
Skulder till koncernbolag 16 096 4 265
Skatteskulder 2
Övriga kortfristiga skulder 1 678 403
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 28 728 38 133
Summa kortfristiga skulder 67 506 107 227
Summa skulder 1 465 006 1 394 727
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 595 207 1 526 718

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2020-01-01-
2020-12-31
2019-01-01-
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 32 785 39 496
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 70 162 40 447
102 947 79 943
Erhållen ränta 53 40
Erlagd ränta -18 492 -14 961
Betald inkomstskatt 1 706
-16 733 -14 921
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 86 214 65 022

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av fordringar -4 976 -9 813
Förändring av kortfristiga skulder -49 285 19 326
-54 261 9 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 953 74 535

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -165 053 -302 340
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 23 100 60 438
Avgår uppskjuten skatt vid avyttring -5 432
Kassaflöde från investeringsverksamheten -141 953 -247 334

Finansieringsverksamheten

Återbetalning villkorat aktieägartillskott -4 000
Lämnade koncernbidrag -65
Förändring koncernkonto -3 136
Förändring långfristiga skulder 110 000 180 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110 000 172 799

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s (SKIFU) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
År 2020 ändrades redovisningsprincipen för låneutgifter från aktivering till att dessa resultatförs.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

Anläggningstillgångar

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning redovisas avskrivningarna i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar. När en tillgång inte delas upp i komponenter ska, enligt K3 17.5, tillkommande utgifter läggas till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Stadsbackenbolagen bedömer att kriteriet om framtida ekonomiska fördelar i deras fall uppfylls när de tillkommande utgifterna medför att tillgångens prestanda ökar i förhållande till värdet vid anskaffningstidpunkten. För tillgångar som redovisas uppdelat i komponenter, kan komponenter med likartade avskrivningstider/nyttjandeperioder anges tillsammans.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Avskrivningar

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar
Kontorsbyggnader
Stommar 50-100
Fasader, yttertak, fönster 33-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Industribyggnader
Stommar 33-50
Fasader, yttertak, fönster 20-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Mark Ingen avskrivning
Markanläggningar 4-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20
Inventarier, verktyg och installationer 5-20

Värdering av fastigheter

I årets fastighetsvärdering värderas samtliga 19 fastigheter genom Värderingsdatas webbtjänst för värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Värderingsdata samarbetar med NAI Svefa och Cushman & Wakefield som levererar aktuella uppgifter om A-, B-, C och D-lägen och direktavkastningskrav.

Utöver detta har uppgifter om fastigheternas bokförda värden och kontrakt (lokalslag, area, hyror, tillägg och rabatter) lästs in i systemet från bolagets fastighetssystem Vitec Hyra.

Denna kassaflödesvärdering visar ett totalt övervärde på 509 453 tkr för de 19 värderade fastigheterna. Efter nedskrivning av fastigheten Östermalm 1:34 (3,2 mnkr) finns inget ytterligare nedskrivningsbehov.

Intäktsredovisning

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal varvid endast den del av intäkten som avser aktuell period redovisas. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vid förtidsinlösen av hyreskontrakt periodiseras ersättningen ut över det ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte nytt hyreskontrakt tecknas då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet.

Intäkter för fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet.

Ränteintäkter resultatförs i den period de avser.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Låneutgifter

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, resultatförs.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagens skattepliktiga resultat samt kupongskatt som erläggs av dotterföretag och intresseföretag vid utdelning till moderföretaget. (K3 29.2). Skattepliktigt resultat är det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler. (K3 29.5). I moderföretaget särredovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. (K3 29:37).

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Jämförelsestörande poster

Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Koncernuppgifter

Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall är moderbolag.

Av SKIFU:s totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 16% (20,8%) av inköpen och 17% (6,4%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Fastigheterna värderas internt genom Värderingsdatas webbtjänst. Avkastningsränta 5-9 % beroende på läge och typ av fastighet.

Not 4 Hyresintäkter

2020 2019
Intäkter från lokaluthyrning 159 816 138 328
Uppdragsersättningar 638 796
Summa rörelseintäkter 160 454 139 124

Not 5 Personal

2020 2019
Medeltal anställda
Män 6 6
Kvinnor 9 7
Totalt för bolaget 15 13

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Andel kvinnor
Styrelsen 40% 40%
Övriga ledande befattningshavare 67% 67%

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelse 220 162
Vd 2 180 1 222
Övriga anställda 6 334 6 265
Totala löner och ersättningar 8 734 7 649
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 466 3 772
Varav pensionskostnader för vd 366 460
Varav pensionskostnader övriga anställda 862 690
Totala kostnader löner, ersättningar och sociala avgifter 11 980 11 421
Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen.
Uppsägningstiden från företagets sida är 6 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Not 6 Arvode till revisorer

2020 2019

KPMG AB

Revisionsuppdrag 92
Övriga uppdrag 977

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 48

Lekmannarevisorer

Revisionsuppdrag 15 12

Not 7 Bokslutsdispositioner

2020 2019
Maskiner och inventarier 385
Koncernbidrag -9 400 -65
Summa -9 015 -65

Not 8 Operationell leasing

2020 2019
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 1 år 4 173 1 825
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 6 910 4 018
Förfaller till betalning senare än 5 år 16 989 15 762
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 3 245 1 676
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av tomträtter. Normalt tecknas kommersiella hyresavtal på 3 år med en uppsägningstid om 9 månader.
Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 1 år 142 709 134 321
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 390 242 352 411
Förfaller till betalning senare än 5 år 206 107 166 971
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 144 878 118 744

Not 9 Skatt

2020 2019
Uppskjuten skatt -4 430 -6 702
Aktuell skatt -41
Summa skatt -4 471 -6 702
Redovisat resultat före skatt 5 331 24 510
5 331 24 510
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%) -1 141 -5 245
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -111 -158
Skattemässiga avskrivningar 10 893
Skatt hänförlig till tidigare år -2 771
Skatt underskottsavdrag -5 490
Övrigt -448
Summa skatt -4 471

Not 10 Byggnader

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 1 373 492 1 261 477
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel -19 983 -19 983
-Årets anskaffningar 66 749 169 942
-Avyttringar och utrangeringar -34 776 -57 927
-Omklassificeringar 100 280
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 485 762 1 353 509

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Vid årets början -225 482 -202 524
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 6 219 7 164
-Årets avskrivning -36 377 -30 122
Utgående ackumulerade avskrivningar -255 640 -225 482

Ackumulerade nedskrivningar

-Vid årets början
-Årets nedskrivning -3 222
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 222
Utgående planenligt restvärde 1 226 900 1 128 027
Taxeringsvärden, byggnader 336 867 282 890

Not 11 Marknadsvärde fastigheter

2020 2019
Bokfört värde 1 415 818 1 171 412
Bedömt marknadsvärde 1 953 845 1 919 475

Not 12 Mark

2020 2019
Ackumulerade anskaffningsvärden 106 976 113 880
-Årets anskaffningar 487
-Årets avyttringar -2 151 -7 391
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 825 106 976
Taxeringsvärden, mark 134 909 94 482

Not 13 Markanläggningar

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 46 167 44 627
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärder -500 -500
-Årets anskaffningar 12 902 3 641
-Avyttringar och utrangeringar -2 023 -2 101
-Omklassificeringar 17 287
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 833 45 667

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Ingående avskrivningar -9 335 -7 845
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 468 845
-Årets avskrivning -2 780 -2 335
Vid årets slut -11 647 -9 335
Utgående planenligt restvärde 62 186 36 332

Not 14 Maskiner och inventarier

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 99 174 99 728
-Årets anskaffningar 701 2 610
-Omklassificeringar 308
-Årets avyttringar och utrangeringar -1 654 -3 164
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 529 99 174

Ackumulerade avskrivningar

-Ingående avskrivningar -60 764 -55 138
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 471 980
-Årets avskrivning -6 396 -6 606
Utgående ackumulerade avskrivningar -66 689 -60 764
Redovisat värde vid årets slut 31 840 38 410

Not 15 Pågående ombyggnad

2020 2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 181 937 56 503
-Årets anskaffning 84 699 291 316
-Omklassificeringar -117 873 -165 882
-Avyttringar och utrangeringar -13 549
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 214 181 937

Not 16 Uppskjuten skattefordran

2020 2019
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 4 023
Uppskjutna skattefordringar som redovisas i balansräkningen 4 023

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020 2019
Periodisering intäkter 72 670
Periodisering leverantörer 1 851 1 139
Övriga interimsfordringar 14 137
Bokfört värde vid årets slut 1 937 1 946

Not 18 Aktiekapital och antal aktier

2020
Antal 1
Kvotvärde i kr 100 000

Not 19 Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 48 486 948 kronor, disponeras enligt följande: Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 48 486 948

Not 20 Obeskattade reserver

2020 2019
Ackumulerade avskrivningar över plan maskiner och inventarier 26 168 26 553
Bokfört värde vid årets slut 26 168 26 553

Not 21 Uppskjuten skatteskuld

2020 2019
Temporära skillnader avseende skattemässiga och bokföringsmässiga värden på fastigheter. 47 672 47 265
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansräkningen 47 672 47 265

Not 22 Långfristiga skulder

2020 2019
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 1 397 500 1 287 500
Bokfört värde vid årets slut 1 397 500 1 287 500

Not 23 Koncernkonto

2020 2019
Beviljad kreditlimit 102 500 100 000
Outnyttjad del -102 500 -76 557
Utnyttjat kreditbelopp 23 443

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020 2019
Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 2021 20 016 31 060
Övriga poster 8 713 7 073
Bokfört värde vid årets slut 28 729 38 133

Not 25 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Nedskrivningar 3 222
Avskrivningar 45 552 39 064
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 21 388
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 383
Summa 70 162 40 447

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020 2019
Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga