Detta är en förkortad årsrapport för år 2021.
Vill du läsa hela årsredovisningen? Kontakta skifu.ekonomi@sundsvall.se
Är sidan inte tillgänglig? Berätta gärna för oss hur vi kan göra den bättre.

Kort om oss

SKIFU är ett kommunägt fastighetsbolag som ska äga, förvalta, bygga och förvärva fastigheter som är strategiskt viktiga för Sundsvalls kommun.
Med fokus på våra målområden arbetar vi för att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall, genom att erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor.

Ägare

SKIFU ägs till 100 procent av Stadsbacken AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Sundsvalls kommun.

Styrelse

Johan Nikula, ordförande
Ulla Näsman, vice ordförande
Anders Larsson, ledamot
Signe Weiss, ledamot
Anders Odmark, ledamot
Hans Axelsson, adjungerad ledamot

13

personer är tillsvidareanställda.
60 procent av de anställda är kvinnor och snittåldern är 46 år.

Flerårsjämförelse

2021 2020 2019 2018 2017
Hyresintäkter 175 116 160 454 136 315 135 427 128 083
Resultat efter finansiella poster 35 597 14 346 24 575 21 211 27 143
Balansomslutning 1 616 078 1 595 207 1 526 718 1 311 665 1 250 858
Soliditet* 5,0 % 4,8 % 5,2 % 5,0 % 4,0 %
Avkastning på totalt kapital** 3,4 % 2,1 % 3,6 % 4,1 % 4,8 %
Avkastning på eget kapital*** 43,6 % 18,4 % 31,1 % 32,6 % 54,5 %
Antal anställda 13 15 13 15 12
* Justerat eget kapital / balansomslutning
** Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader / balansomslutning
*** Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital

Vision och målområden

Vår vision är att vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.
Fem utpekade målområden hjälper oss i arbetet mot visionen (för muspekaren över cirklarna för tilläggsinfo):

Fler etableringar

SKIFU ska verka för att fler nya företag etableras i kommunen och för att befintliga ges möjlighet att expandera

Stark ekonomi

SKIFU ska ha en stark och sund ekonomi

Engagerade medarbetare

SKIFU ska ha ett starkt arbetsgivarvarumärke

Hållbarhet

SKIFU ska verka för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Nöjda kunder

SKIFU ska ha nöjda kunder i paritet med branschen

Om du vill ha mer information om SKIFU hittar du det på sidan Om oss

Året som gått

2021 blev ett år med fokus på framtiden och utvecklingen av både bolaget och Sundsvallsregionen. Som till exempel nyinvigning av Sundsvalls Centralstation (bilden), bredare samverkan för att skapa nya etableringar och arbetstillfällen i Sundsvall samt ett fortsatt arbete med att förbättra våra interna processer och rutiner.

13

… november 2021 – på självaste lyslördag – ställde vi till med kalas och nyinvigde Sundsvalls Centralstation.

Visste du att

… vårt medarbetarindex för engagemang och förutsättningar landade på hela 86 respektive 88 (skala 1-100). Ett fint bevis på att våra medarbetare trivs på jobbet.

1,7

… procent blev sjukfrånvaron under 2021. Något högre än vanligt, men ett gott resultat med tanke på pandemin.

Vår vd har ordet

Förändringens vindar blåser hos oss på SKIFU. De sveper fram och tar oss med på en resa där målet är att vara en av dem som står i fören under Sundsvalls väg framåt.

Under året har Sundsvalls kommun inlett en utredning kring vårt fastighetsbestånd, med syftet att minska koncernens lånenivåer. Ett beslut om eventuella avyttringar väntas tas av fullmäktige under 2022 och i samband med detta väntas vi även få ett nytt ägardirektiv. Vi har därför arbetat med att ta fram ett förslag till vidareutveckling av det befintliga ägardirektivet. I förslaget definieras ett tydligare syfte med bolaget; att främja företagande och därmed bidra till ökat antal arbetstillfällen och ett växande näringsliv.

Mot bakgrund av det kan vi ännu tydligare nyttjas som ett verktyg för näringslivspolitiken och arbeta mer proaktivt med förvärv och utveckling av fastigheter som kan gynna ett växande näringsliv. Här kan SKIFU användas som ett komplement till de privata fastighetsägarna och till exempel verka som en katalysator för utveckling av nya områden. Detta kan vi göra med ett tydligt fokus på just fastighetsutveckling.

Samverkan för fler arbetstillfällen

Sundsvalls kommuns prioriterade område 5 000 nya jobb till 2030 har legat högt på agendan. Där samverkar vi med både privata som kommunala aktörer för att skapa förutsättningar för nya etableringar och arbetstillfällen. Vi äger i dag flera strategiskt viktiga fastigheter med stor potential och det pågår flera intressanta dialoger med möjliga etablerare.

Liksom de flesta har vi påverkats av pandemin, men vi ser att efterfrågan på lokaler återigen har ökat.

Sundsvalls kommuns prioriterade område 5 000 nya jobb till 2030 har legat högt på agendan.

Trots att nivån inte har stabiliserats helt kan vi konstatera att ingen hyresgäst har gått i konkurs under året och förfrågningarna om hyresreduceringar har minskat. En glädjande indikation på att våra hyresgäster verkar ha klarat av denna omskakande period.

Årets stora händelse var så klart nyöppningen av Sundsvalls Centralstation. Under två år har vi byggt om och byggt ut stationen och förvandlat den till ett modernt, funktionellt och tillgängligt resecentrum. Nu möts tåg och buss i ett samlat stationsområde, dit det är lätt att ta sig med både bil, gång och cykel – tack vare Sundsvalls kommuns och Trafikverkets parallella satsningar på den kringliggande infrastrukturen.

Stationen öppnade i augusti, men invigningen fick flyttas några månader på grund av pandemin. När den äntligen kunde äga rum, i samband med lyslördag i november, rundade vi av kalaset med ett mäktigt fackeltåg till Stora torget. Det var verkligen en upplevelse!

Satsning på det interna arbetet

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till mina medarbetare och styrelsen för det gångna året, som också bestått av ett omfattande internt förbättringsarbete. Vi har arbetat hårt för att strukturera upp rutiner och processer samt för att förbättra den interna kontrollen. Resultatet av medarbetarnas arbete kommer att kunna utgöra en stabil grund i hanteringen av framtidens utmaningar.

Nu fortsätter vi framåt och ser med förväntan fram emot ett år där förändringens vindar styr oss vidare mot nya utmaningar. Det ska bli mycket spännande!

Anette Bergman, vd

Tillsammans för 5000 nya jobb i Sundsvalls kommun

Vi är med och skapar förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning.
Läs mer på sundsvall.se

Nöjd Kund Index

För att hålla en hög kvalitet på våra tjänster genomförs varje år en kundundersökning. Undersökningen är ett effektivt verktyg för att ta reda på hur vi lever upp till kundernas förväntningar.
Betygen är den sammantagna kundnöjdheten index 0-100.

År
Betyg (max 100)
2019
74
2020
76
2021
74

Nyfiken på vad som händer hos oss på SKIFU? Följ oss på Facebook och Linkedin

Fastigheter

SKIFU äger 19 fastigheter i Sundsvalls kommun. Lokalytorna är cirka 146 000 kvadratmeter och där ryms allt från kontor och utbildningslokaler till lätt industri, gym och hunddagis.

Mer information hittar du under Fastigheter.

1,5

miljarder kronor är det bokförda värdet på våra fastigheter.

35,3

miljoner kronor har investerats i våra fastigheter under året.

0

fastigheter har förvärvats eller avyttrats under året.

Resecentrum klart

Avslutat projekt Arbetet med att skapa ett modernt resecentrum på Sundsvalls centralstation avslutades. I november kunde stationen invigas med ett stort kalas.

Glaskonst i busstationen

Avslutat projekt I samarbete med Statens konstråd har den nya bussterminalen utsmyckats med verk av glaskonstnären Peter Svedberg. (Länk ovan till konstnärens sajt)

Effektivare lokaler

Avslutat projekt Ombyggnationen av vår hyresgästs lokaler i Verkstaden 4 avslutades. Lokalerna har moderniserats och anpassats för att förbättra effektiviteten.

Läs mer om vad som är på gång i resten av kommunen på Sundsvall Växer

Hållbarhet

Vi på SKIFU jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor, både i det löpande arbetet och i projekt, till exempel vid upphandlingar samt om- och tillbyggnader.

SKIFU är certifierat enligt lednings­­systemet FR2000, som binder samman flera olika områden; kvalitet, miljö, arbets­miljö, brand­skydd, kompetens och socialt ansvars­tagande.

Miljömärkta hus

Flera av våra hus är certifierade enligt Miljöbyggnad, till exempel Grönborg, campusområdet Åkanten, Kassören 7 och kontorshuset på Stuvaren 2 (bilden). Märkningen ställer krav på bland annat energi, inomhusmiljö och material. (Länk ovan till sgbc.se)

Surr på taket

Vi hade sedan tidigare en bikupa på taket till parkeringshuset Stuvaren. Under våren 2021 placerade vi även en kupa på Grönborg. Förutom att producera honung hjälper våra bin till med att bevara den biologiska mångfalden i stadskärnan.

Tryggt och tillgängligt

Vi vill att alla som besöker och arbetar i våra fastigheter ska känna sig välkomna och trygga. Därför arbetar vi hela tiden med åtgärder för tillgänglighetsanpassning och säkerhet, som till exempel lokalanpassning och övervakning.

3

… bilar finns i vår fordonspark – och alla är miljöbilar (hybrid samt el). Dessutom erbjuder våra två elcyklar ett både miljövänligt och hälsosamt alternativ till bilen.

Visste du att

… vi arbetar löpande med att minska förbrukningen av vatten, värme och el. För både miljöns och klimatets skull. Vi utvecklar även vår hantering av avfall och strävar efter att erbjuda sortering av förpackningar, matavfall och farligt avfall.

100

… procent av den energi vi förbrukar i våra fastigheter är både förnybar och ursprungsmärkt.

Bli miljösmart! Så gör du kontoret grönare! Läs våra tips på sidan Miljösmart kontor.

Ekonomi

Enligt ägardirektivet från Sundsvalls kommun ska SKIFU bedriva vår verksamhet på affärsmässiga grunder inom ramen för målet om hållbar tillväxt.

Våra resurser ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt och vi ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för en årlig avkastning till ägaren.

35,6

… miljoner kronor blev resultatet efter finansiella poster för räkenskapsåret 2021.

Resultatet

… är 1,2 miljoner kronor över budget. Intäkter uppgår till 175,1 mnkr och kostnader till 122,0 mnkr. Resultatet ökade bland annat på grund av att fler kostnader har vidarefakturerats.

29

… miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till moderbolaget Stadsbacken AB.

Vakansgrad

Vår ekonomiska vakansgrad ligger på 4,0 procent för år 2021. Sett till lokalyta är vakansgraden 5,5 procent.

År
% (max 100)
2019
4,6 %
2020
2,5 %
2021
4,0 %

Klicka på fliken nedan för att läsa mer om våra siffror för 2021.

Resultaträkning

(Belopp i tkr) Not 2021-01-01-
2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 4 175 116 160 454
Övriga intäkter 7 950
Summa intäkter 175 123 161 404

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -55 213 -46 221
Övriga externa kostnader 6 -7 771 -9 721
Personalkostnader 5 -10 756 -12 520
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -48 249 -48 774
Övriga rörelsekostnader -11 383
Summa kostnader -121 989 -128 619
Rörelseresultat 53 134 32 785

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 78 53
Räntekostnader och liknande resultatposter -17 615 -18 492
Resultat efter finansiella poster 35 597 14 346
Bokslutsdispositioner 7 -26 729 -9 015
Resultat före skatt 8 868 5 331
Skatt på årets resultat 9 -2 578 -4 471
Årets resultat 6 290 860

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 10,11,12,13 1 516 030 1 393 910
Maskiner och inventarier 14 31 917 31 840
Pågående ombyggnad 15 135 214
Summa materiella anläggningstillgångar 1 547 947 1 560 964
Summa anläggningstillgångar 1 547 947 1 560 964

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund- och hyresfordringar 2 615 5 836
Fordringar hos koncernbolag 12 970 19 237
Koncernkonto 47 101 5 498
Aktuell skattefordran 3 724
Övriga fordringar 1 751
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 721 1 921
Summa kortfristiga fordringar 68 131 34 243
Summa omsättningstillgångar 68 131 34 243
SUMMA TILLGÅNGAR 1 616 078 1 595 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 aktie) 17 100 100
Uppskrivningsfond 7 734 7 734
Reservfond 40 40
Summa bundet eget kapital 7 874 7 874
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 48 487 47 627
Årets resultat 6 290 860
Summa fritt eget kapital 18 54 777 48 487
Summa eget kapital 62 651 56 361
Obeskattade reserver 19
Ackumulerade överavskrivningar 23 897 26 168
23 897 26 168
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 20 49 232 47 672
49 232 47 672

Skulder

Långfristiga skulder 21
Övriga långfristiga skulder 1 397 500 1 397 500
Summa långfristiga skulder 1 397 500 1 397 500
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 238 21 002
Skulder till koncernbolag 47 819 26 879
Skatteskulder 3 558 2
Övriga kortfristiga skulder 6 662 1 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 20 521 17 945
Summa kortfristiga skulder 82 798 67 506
Summa skulder 1 480 298 1 465 006
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 616 078 1 595 207

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2021-01-01-
2021-12-31
2020-01-01-
2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 35 597 14 346
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 48 300 70 162
83 897 84 508
Betald inkomstskatt -1 186 1 706
-1 186 1 706
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 82 711 86 214
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar -30 164 -4 976
Förändring av kortfristiga skulder -17 264 -49 285
-47 428 -54 261
Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 283 31 953

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 341 -165 053
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 58 23 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 283 -141 953

Finansieringsverksamheten

Förändring långfristiga skulder 110 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 110 000
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s (SKIFU) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

Anläggningstillgångar

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning redovisas avskrivningarna i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar. När en tillgång inte delas upp i komponenter ska, enligt K3 17.5, tillkommande utgifter läggas till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Stadsbackenbolagen bedömer att kriteriet om framtida ekonomiska fördelar i deras fall uppfylls när de tillkommande utgifterna medför att tillgångens prestanda ökar i förhållande till värdet vid anskaffningstidpunkten. För tillgångar som redovisas uppdelat i komponenter, kan komponenter med likartade avskrivningstider/nyttjandeperioder anges tillsammans.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Avskrivningar

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar
Kontorsbyggnader
Stommar 50-100
Fasader, yttertak, fönster 33-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Industribyggnader
Stommar 33-50
Fasader, yttertak, fönster 20-40
Hissar, ledningssystem 10-40
Övrigt 10-40
Mark Ej avskrivning
Markanläggningar 4-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20
Inventarier, verktyg och installationer 5-20

Värdering av fastigheter

I årets fastighetsvärdering värderas samtliga 19 fastigheter genom en intern kassaflödesanalys som kompletterats med externa värderingar. Uppgifter om fastigheternas bokförda värden och kontrakt (lokalslag, area, hyror, tillägg och rabatter) hämtas från bolagets fastighetssystem Vitec Hyra.

Utöver detta har uppgifter om fastigheternas bokförda värden och kontrakt (lokalslag, area, hyror, tillägg och rabatter) lästs in i systemet från bolagets fastighetssystem Vitec Hyra.

Årets fastighetsvärdering visar ett totalt övervärde på 444 215 tkr för de 19 värderade fastigheterna.

Intäktsredovisning

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal varvid endast den del av intäkten som avser aktuell period redovisas. Detta innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Vid förtidsinlösen av hyreskontrakt periodiseras ersättningen ut över det ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte nytt hyreskontrakt tecknas då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet.

Intäkter för fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet.

Ränteintäkter resultatförs i den period de avser.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Låneutgifter

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas resultatförs.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagens skattepliktiga resultat samt kupongskatt som erläggs av dotterföretag och intresseföretag vid utdelning till moderföretaget. (K3 29.2). Skattepliktigt resultat är det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkningen av aktuell skatt enligt gällande skatteregler. (K3 29.5) I moderföretaget särredovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. (K3 29:37)

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Jämförelsestörande poster

Resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Koncernuppgifter

Bolaget ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall är moderbolag.

Av SKIFU:s totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 17% (16%) av inköpen och 19% (17%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Fastigheterna värderas internt genom Värderingsdatas webbtjänst. Avkastningsränta 4,3-10,0% beroende på läge och typ av fastighet.

Not 4 Hyresintäkter

2021 2020
Intäkter från lokaluthyrning 174 724 159 816
Uppdragsersättningar 392 638
Summa rörelseintäkter 175 116 160 454

Not 5 Personal

2021 2020
Medeltal anställda
Män 5 6
Kvinnor 8 9
Totalt för bolaget 13 15

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Andel kvinnor
Styrelsen 40% 40%
Övriga ledande befattningshavare 67% 67%

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelse 242 162
Vd 1 184 1 222
Övriga anställda 5 765 6 265
Totala löner och ersättningar 7 191 7 649
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 462 3 323
Varav pensionskostnader för vd 212 366
Varav pensionskostnader övriga anställda 700 862
Totala kostnader löner, ersättningar och sociala avgifter 10 565 12 200
Verkställande direktören tillförsäkras tjänstepensionsrätt enligt ITP-planen. Uppsägningstiden från företagets sida är 6 månader och från verkställande direktörens sida 6 månader. Vid uppsägning från endera partens sida har företaget rätt att skilja verkställande direktören från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden.

Not 6 Arvode till revisorer

2020 2019

KPMG AB

Revisionsuppdrag 73 92
Övriga uppdrag 300 977
Summa 373 1 069

Lekmannarevisorer

Revisionsuppdrag 25 15
Summa 25 15

Not 7 Bokslutsdispositioner

2021 2020
Maskiner och inventarier 2 271 385
Koncernbidrag -29 000 -9 400
Summa -26 729 -9 015

Not 8 Operationell leasing

2021 2020
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 1 år 4 382 4 175
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 10 913 6 910
Förfaller till betalning senare än 5 år 17 011 16 986
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 4 223 3 245
I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av tomträtter. Normalt tecknas kommersiella hyresavtal på 3 år med en uppsägningstid om 9 månader.
Framtida minimileaseavgifter som ska erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 1 år 147 906 142 709
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år 320 372 390 242
Förfaller till betalning senare än 5 år 168 281 206 107
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter/arrenden 149 433 144 878

Not 9 Skatt

2021 2020
Uppskjuten skatt -1 560 -4 430
Aktuell skatt -1 018 -41
Summa skatt -2 578 -4 471
Redovisat resultat före skatt 8 868 5 331
Summa resultat före skatt 8 868 5 331
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -1 827 -1 141
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -60 -111
Skatt hänförlig till tidigare år -521 -2 771
Skatt underskottsavdrag -170
Övrigt -448
Summa skatt -2 578 -4 471

Not 10 Byggnader

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 1 505 745 1 373 492
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel -19 983 -19 983
-Årets anskaffningar 35 207 66 749
-Avyttringar och utrangeringar -150 -34 776
-Omklassificeringar 79 871 100 280
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 600 690 1 485 762

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Vid årets början -255 640 -225 482
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 99 6 219
-Årets avskrivning -39 053 -36 377
Utgående ackumulerade avskrivningar -294 594 -255 640

Ackumulerade nedskrivningar

-Vid årets början -3 222
-Årets nedskrivning -3 222
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 222 -3 222
Utgående planenligt restvärde 1 302 874 1 226 900
Taxeringsvärden, byggnader 351 024 336 867

Not 11 Marknadsvärde fastigheter

2021 2021
Bokfört värde 1 516 030 1 415 818
Bedömt marknadsvärde 1 960 245 1 953 845

Not 12 Mark

2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden 104 825 106 976
-Årets anskaffningar
-Årets avyttringar -2 151
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 825 104 825
Taxeringsvärden, mark 131 339 134 909

Not 13 Markanläggningar

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 74 333 46 167
-Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärder -500 -500
-Årets anskaffningar 76 12 902
-Avyttringar och utrangeringar -2 023
-Omklassificeringar 49 178 17 287
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 123 087 73 833

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

-Ingående avskrivningar -11 647 -9 335
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 468
-Årets avskrivning -3 108 -2 780
Vid årets slut -14 755 -11 647
Utgående planenligt restvärde 108 332 62 186

Not 14 Maskiner och inventarier

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående anskaffningsvärden 98 591 99 236
-Årets anskaffningar 701
-Omklassificeringar 6 165 308
-Årets avyttringar och utrangeringar -1 654
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 756 98 591

Ackumulerade avskrivningar

-Ingående avskrivningar -66 751 -60 826
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 471
-Årets avskrivning -6 088 -6 396
Utgående ackumulerade avskrivningar -72 839 -66 751
Redovisat värde vid årets slut 31 917 31 840

Not 15 Pågående ombyggnad

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

-Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 135 214 181 937
-Årets anskaffning 84 699
-Omklassificeringar -135 214 -117 873
-Avyttringar och utrangeringar -13 549
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 214

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021 2020
Periodisering intäkter 385 72
Periodisering leverantörer 1 294 1 851
Övriga interimsfordringar 42 14
Bokfört värde vid årets slut 1 721 1 937

Not 17 Aktiekapital och antal aktier

2021
Antal 1
Kvotvärde i kr 100 000

Not 18 Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 54 776 911 kronor, disponeras enligt följande: Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 54 776 911

Not 19 Obeskattade reserver

2021 2020
Ackumulerade avskrivningar över plan maskiner och inventarier 23 897 26 168
Bokfört värde vid årets slut 23 897 26 168

Not 20 Uppskjuten skatteskuld

2021 2020
Temporära skillnader avseende skattemässiga och bokföringsmässiga värden på fastigheter. 49 232 47 672
Uppskjuten skatteskuld som redovisas i balansräkningen 49 232 47 672

Not 21 Långfristiga skulder

2021 2020
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 1 397 500 1 397 500
Bokfört värde vid årets slut 1 397 500 1 397 500

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021 2020
Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 2022 12 648 9 394
Övriga poster 7 873 8 551
Bokfört värde vid årets slut 20 521 17 945

Not 23 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Nedskrivningar 3 222
Avskrivningar 48 249 45 552
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 51 21 388
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Summa 48 300 70 162

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2021 2020
Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga