Integritet

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) Läs mer hos Datainspektionen

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU) med organisationsnummer 556437-1424 äger och ansvarar för innehållet på skifu.se. Därmed är SKIFU även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

SKIFU:s styrelse är ansvarig för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning.

Centralt dataskyddsombud (från och med 2018-05-25)

Från och med 2018-05-25 har SKIFU ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun.

Matts Boman, 070-188 78 87, dataskyddsombud@sundsvall.se

SKIFU är ett kommunalt bolag och omfattas därmed av Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos SKIFU ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. SKIFU fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till ett offentligt bolag måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga. Om du till exempel skickar e-post eller brev till SKIFU, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

Läs mer om offentlighet och sekretess

En personuppgift är all slags information som på något sätt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

Med behandling syftar lagen på de åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att till exempel att insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att till exempel leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Dina personuppgifter behandlas när du till exempel:

  • besöker våra webbplatser
  • kontaktar oss
  • är kund hos oss
  • använder någon av våra digitala tjänster

SKIFU ska informera den enskilde när dennes personuppgifter behandlas elektroniskt.

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Normalt ska du få informationen inom en månad. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det.

En undertecknad begäran skickas skriftligen till:
SKIFU
Box 343
851 05 Sundsvall

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta SKIFU via brev, e-post eller telefon 060-12 92 50.

Har du klagomål på SKIFU angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 10 00.

Kontakt (e-post, telefon, brev etc.)

När du kontaktar oss kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten. Detta för att kunna fullfölja din förfrågan eller våra åtaganden.

Webbformulär

Personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer och e-post) som du angett när du skickat in ett webbformulär gallras löpande. Du kan även välja att vara helt anonym.

Kakor (cookies) på webbplatsen

Läs mer om kakor (cookies) på skifu.se

Kontakt

Lena Eriksson

Lena Eriksson Adminstratör

Sökord

Administration, registrator, diarium, GDPR