Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor om bygget av nya resecentrum.

Under ombyggnationen

Vi vill ta hand om det ökande kollektiva resandet genom att göra det enklare för dig som resenär att byta mellan gång, cykel, tåg, buss och bil. Vi utvidgar centrum när den vackra centralstationen blir hjärtat i en trygg, trivsam och välkomnande plats för resenärer och för dem som bor och arbetar i närheten.

Mellan stationshuset och Landsvägsallén blir det en bussdockning för åtta bussar i ett nedsänkt bussplan. Stationshusets huvudentré blir helt tillgänglig i och med att marken höjs på framsidan så att trappstegen till entrén försvinner.

SKIFU äger fastigheten och bygger om på kommunens uppdrag. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla bytespunkter för kollektivtrafiken. Trafikverket ansvarar för bangården och bron över spårområdet.

Kalkylen för projektet pekar på cirka 193 miljoner kronor. Trafikverket medfinansierar projektet genom att stå för 71,2 miljoner kronor. Kommunen finansierar resterande investering via sin kollektivtrafik­budget.

Projekteringen görs klar under hösten/vintern 2018/19. Byggarbetena påbörjades i augusti 2019. Ombyggnationen beräknas vara klar i augusti 2021.

Det kommer att göras många provisoriska lösningar under byggtiden, vilket innebär att det tyvärr blir lite krångligare än vanligt att ta sig till stationen. Vi kommer att jobba hårt för att underlätta för dig som resenär och säkerheten kommer att vara viktig. Se karta på projektsidan.

Ja, när vi bygger för bussarna kommer tågtrafiken gå helt som vanligt. Sedan, efter 2022, kommer Trafikverket att bygga om bangården, och då kan det kanske bli förändringar i tidtabellerna.

Samhällsutveckling sker i långa processer. Särskilt när det gäller infra­struktur­satsningar som förändrar en stad för många hundra år framåt. I detta projekt har Sundsvalls kommun, Trafikverket och fastighetsägaren samverkat. Då kan interna processer hos parterna göra att det tar lång tid.

En helt ny stadsdel med bostäder och kontor utvecklas på Södra kajen. Här bygger SKIFU även ett nytt parkeringshus, som underlättar långtidsparkering i anslutning till stationen.

Efter ombyggnationen

När Trafikverket har byggt om bangården kommer plattformarna att vara både längre och bredare för att klara fem samtidiga tåg. För att öka säkerheten byggs även en gång- och cykelbro över spåren, som gör att du kommer att kunna gå väderskyddad ända från stationen till tåget. Bron fortsätter till Björneborgsgatan för att göra det smidigare för dig som bor på den södra sidan av järnvägen att ta dig till tåget.

Bytet mellan buss och tåg blir mycket enklare, eftersom bussen kommer att ta dig ända fram till stationen.

Alla fjärr- och förortsbussar får sin start- och slutstation vid centralstationen. Alla stadsbusslinjer, utom linje 1 och 2, kommer att passera i anslutning till stationen eller inom 200 meter.

De flesta av busslinjerna kommer att passera både Sundsvalls centrum och järnvägsstationen.

Gång- och cykelvägarna förbättras och två nya vägar skapas. Dels en gång- och cykelväg längs järnvägsspåret västerut, med en ny bro över Parkgatan, och dels en gång- och cykelbro över bangården till Björneborgsgatan.

Utanför stationens huvudentré kommer det att finnas hämta-/lämnaplatser för dig som får skjuts med bil.

Det kommer att byggas många nya bil- och cykel­parkeringar. Cykelparkeringarna kommer att ligga nära stationen, medan bilparkeringarna ligger på några hundra meters avstånd.

Ja, en ny taxistation kommer att byggas alldeles i anslutning till stationsbyggnadens nya entré på den östra gaveln.

Väntsalen kommer att vara öppen dagtid. Nattetid kommer väntsalen att vara tillgänglig för tåg- och bussresenärer i anslutning till avgångar och ankomster.

Eftersom ytorna blir större kommer vi att ha både kameror och trygghetsvakter. Kanske kan vi göra uppdelningar så att det går att anpassa storleken på de öppna ytorna utifrån genomströmningen av människor.

Ja. Pumpsystemet är anpassat att klara ett 30-årsregn och om det kommer ett 100-årsregn kommer det att bli vatten stående på bussplanen med en volym motsvarande 1 cm vatten jämnt fördelat på ytan.

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt