Resecentrum in i nästa fas

Sundsvalls kommun och SKIFU tar nu nästa steg i planeringsprocessen och presenterar nu gestaltningsprogrammet för ett nytt, modernt resecentrum i Sundsvall. Om tidplanen håller kommer politiken att fatta beslut om genomförande under 2018, vilket möjliggör ett första spadtag 2019 och invigning år 2020.

SKIFU köpte Centralstationen i februari 2017. Den upphandlade arkitektbyrån MAF Arkitektkontor från Luleå har nu tagit fram ett förslag till gestaltningsprogram för stationsområdet. Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för samordning och styrning av utformningen. Det ska vara vägledande i en kommande projektering av området och säkerställa de värden som resecentrumet ska innehålla.

– Vår främsta uppgift är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. Det ska bli en trygg och trivsam plats i Sundsvall, med förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. Trafikverkets nya bro över bangården kommer göra det enklare att nå resecentrum från stadsdelarna söder om spåren, och att ta sig vidare till hamnen och Stenstan, säger Viveca Norberg, projektledare på Sundsvalls kommun.

Stationsområdet ska andas klass och kvalitet

– Det kommer bli ett tillgänglighetsanpassat resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning, samtidigt som funktionaliteten är viktig, säger Peter Clemin, VD på SKIFU.

– Vårt förslag bygger på att vi ska nyttja den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden som ett hjärta för hela området. Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggs en nedsänkt bussterminal, och en bro förbinder stationsbyggnaden med tågperrongerna, säger Mats Öhman, ansvarig arkitekt på MAF Arkitektkontor.

Detaljplaneprocessen löper parallellt och planen är nu ute på samråd hos myndigheter och sakägare. Under våren 2018 ska politiken fatta beslut, både om detaljplanen och om utformningen av resecentrum. Därefter kommer projektet att övertas dels av SKIFU och dels av Trafikverket.

Gestaltningsprogrammet finns att läsa i sin helhet på www.sundsvallväxer.se/resecentrum.

Gestaltningsprogrammet tar med i beräkningarna att Trafikverket planerar att bygga om både Landsvägsallén och bangården de kommande åren. Det är ännu inte klart exakt hur utformningen i alla delar blir, men de principer som presenteras i programmet förutsätts med små justeringar ändå gälla.


För mer information vänligen kontakta

Viveca Norberg
Projektledare Sundsvalls kommun
070-391 14 40

Peter Clemin
VD, SKIFU
070-527 89 85

Mats Öhman
Ansvarig arkitekt, MAF Arkitektkontor, Luleå
070-260 53 54