Bolaget

Drönarbild på parkeringshuset City-P

SKIFU är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolagets syfte är att främja utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun.

SKIFU:s affärsidé är att med fokus på kunden, miljön och allmännyttan ska vi främja nyetablering och utveckling av företagandet i Sundsvalls kommun. Detta gör vi genom att äga, förvalta och utveckla strategiskt viktiga fastigheter där vi kan erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och offentlig sektor.

SKIFU är certifierat enligt FR2000, som binder samman kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande.

SKIFU ska vara ledande inom att utveckla och levandegöra fastigheter som stärker Sundsvall.

2019

Årsrapport SKIFU (onlinepresentation)
Tillgänglig version

2018

Årsrapport SKIFU (onlinepresentation)

2017

Årsrapport SKIFU (onlinepresentation)

2016

Årsredovisning SKIFU (länk till e-publikation)

2015

Årsredovisning SKIFU (länk till e-publikation)

2014

Årsredovisning SKIFU (länk till e-publikation)

Äldre årsredovisningar

Dessa hittar du hos Bolagsverket eller genom att kontakta vår ekonomiavdelning skifuekonomi@sundsvall.se

Ägare

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU, ägs till 100 % av Stadsbacken AB som ägs till 100 % av Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommuns organisation

Ägardirektiv

(Ur ”Ägardirektiv för de helägda bolagen inom Stadsbackenkoncernen”. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 615. Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 122.)

Uppdrag

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga och förvärva fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, om privata alternativ inte räcker. SKIFU ska även äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen samt avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat.

Bolaget ska:

  • Effektivisera förvaltning och drift av sina fastigheter.

Ekonomiska direktiv

  • Avkastningen ska långsiktigt uppgå till 2,5 % beräknad som (rörelseresultat + finansiella intäkter) / marknadsvärde på totala tillgångar.

Koncerngemensamma direktiv

Information kring koncerngemensamma ägardirektiv hittar du på sundsvall.se.

SKIFU:s styrelse består av fem ledamöter som är politiskt utvalda:

Johan Nikula, ordförande
Ulla Näsman, vice ordförande
Anders Larsson, ledamot
Anders Odmark, ledamot
Signe Weiss, ledamot

Ägarombud: João Pinheiro
Ers. ägarombud: Patrik Gustavsson

Lekmannarevisor: Thomas Jäärf

Kontaktuppgifter till styrelsen

Utöver verksamheten i den egna organisationen har SKIFU ett förvaltnings- och administrationsuppdrag i Norra Kajen Exploatering AB samt ett VD-uppdrag i Midlanda Fastigheter AB.

Kontakt

Anette Bergman tf VD

Sökord

Tf. VD från och med 2020-05-01