Frågor & Svar

resecentrum skissbild

Här hittar du vanliga frågor om bygget av nya resecentrum.

Om projektet

Vi vill ta hand om det ökande kollektiva resandet genom att göra det enklare för dig som resenär att byta mellan gång, cykel, tåg, buss och bil.

Vi utvidgar centrum när den vackra centralstationen blir hjärtat i en trygg, trivsam och välkomnande plats för resenärer och för dem som bor och arbetar i närheten.

 • Mellan stationshuset och Landsvägsallén har vi byggt en busstation samt bussdockning för åtta bussar i ett nedsänkt bussplan. Från busstations vänthall tar du dig via rulltrappor eller hiss in i tågstationens vänthall, alternativt ut via en av de två sidoingångarna.
 • Glaskonstnären Peter Svedberg har gjort en gestaltning i flera delar som nu pryder busstationens vänthall.
 • Det befintliga stationshuset har renoverats och öppnats upp. Pressbyråns lokaler har flyttats till husets östra del, där det även byggts en ny entré.
 • Utemiljön har rustats upp och hela området är mer tillgänglighetsanpassat, till exempel har vi höjt marken framför stationshuset, vilket ger en lägre nivåskillnad och bättre tillgänglighet vid huvudentrén.
 • Nya cykelparkeringar har byggts.
 • Fler parkeringsplatser för tillfälliga stopp (hämta/lämna).
 • Taxistationen flyttar öster om trähuset intill stationen.
 • Trähuset öster om stationen har höjts och fått en ny grund.

SKIFU äger fastigheten och byggde om på kommunens uppdrag. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla bytespunkter för kollektivtrafiken.

Trafikverket ansvarar för bangården/spårområdet och förbindelsen till plattformarna.

Tidplan

Den 13 november 2021 blir det invigning.

Projekteringen gjordes klar under hösten/vintern 2018/19. Byggarbetena påbörjades i augusti 2019.

Sundsvalls Centralstation öppnade igen den 16 augusti 2021. Efter det färdigställdes den nya taxistationen samt vissa markarbeten.

Samhällsutveckling sker i långa processer. Särskilt när det gäller infrastruktursatsningar som förändrar en stad för många hundra år framåt. I detta projekt har Sundsvalls kommun, Trafikverket och fastighetsägaren SKIFU samverkat. Då kan interna processer hos parterna göra att det tar lång tid.

Ekonomi

Kalkylen för projektet pekar på cirka 219 miljoner kronor. Trafikverket medfinansierar projektet genom ett bidrag på cirka 64 miljoner kronor. Sundsvalls kommun finansierar resterande investering via sin kollektivtrafikbudget.

Projektets ursprungliga budget var 200 miljoner kronor. Den nya kalkylen på 219 miljoner kronor innebär alltså en ökning med cirka 9,5 procent. Det finns flera orsaker till detta:

 • Det befintliga stationshuset är en gammal byggnad (byggd 1926), i ett område med anor där diverse verksamheter varit aktiva genom åren. Ombyggnationer av äldre byggnader på ”gammal” mark brukar medföra en hel del oförutsedda händelser. Exempelvis har kostnader för markarbetena blivit dyrare än beräknat. Dessutom har föroreningar hittats i marken, vilket innebar att vi behövde sanera.
 • Under byggets gång uppstod en spricka i byggnaden på grund av sättningar. Lagningen av denna innebar extrakostnader.
 • Dessutom är delar av byggnaden k-märkta, vilket också innebär åtgärder som ibland kan vara svåra att beräkna i förväg.
 • Tidigt i projektet lyftes flera olika delar bort (cirka 20 miljoner kronor), de allra flesta delar som lyftes bort har dock under resans gång visat sig vara nödvändiga och därför köpts tillbaka. Det är viktiga investeringar som gör vårt resecentrum bättre, finare och mer hållbart för lång tid framöver. Till exempel högre kvalitet på golv samt inredning, påkörningsskydd, högre kvalitet på körytor med betong och armerad asfalt.
 • Ytterligare kostnader som tillkommit är för den tillfälliga vänthallen, omflyttningar av hyresgäster samt anläggning av tillfälliga trafiklösningar, så som cirkulationsplatsen vid utfarten från stationen, parkeringsplatser samt den tillfälliga busshållplatsen för anslutningsbussar.

Kommunikationer

Byten mellan buss och tåg har blivit mycket enklare. De landsbygdsbussar som tidigare haft sin start- och slutstation på Navet flyttade till centralstationen och stadsbusslinjerna 3 och 4 passerar inom 200 meter från stationen.

Nya busshållplatser har byggts på väg 562 (Landsvägsallén/gamla E4) intill stationen och parkeringshuset Stuvaren.

De flesta av busslinjerna ska passera både Sundsvalls centrum och järnvägsstationen. Läs mer på https://www.dintur.se/sundsvalls-resecentrum/

Gång- och cykelvägarna kring stationen har förbättrats i samband med att väg 562 (Landsvägsallén/gamla E4) byggts om till stadsgata.

Vid tågstationens huvudentré finns det hämta-/lämnaplatser för dig som får skjuts med bil.

Nya cykelparkeringar byggs nära stationen. Mittemot centralstationen finns ett nytt parkeringshus för dig som vill långtidsparkera.

Den nya taxistationen ligger öster om trähuset utanför stationsbyggnadens nya entré på den östra gaveln.

Säkerhet och trygghet

För att göra stationen säkrare har polisen valt att sätta upp 15 kameror i området och inne i byggnaden. Utöver detta kommer ett vaktbolag att ha schemalagda ronder i byggnaden.

Service och faciliteter

Det är i dagsläget inte klart vilken aktör som ska driva stationens restaurang. Det pågår förhandlingar med intressenter.

Ja, det har byggts fyra nya toaletter på stationen.

Det kommer att finnas allmänt wifi samt låst bagageförvaring.

Pressbyrån har i samband med ombyggnationen fått nya, större lokaler och kommer att utöka utbudet av färdigmat.

Framtiden

Trafikverket planerar flera ombyggnationer inom några år. De ska bygga om bangården med både längre och bredare plattformar för att klara fem tåg ståendes inne vid perrongerna samtidigt.

För att öka säkerheten kommer Trafikverket att bygga en planskild förbindelse till plattformarna, vilket innebär att tågresenärer inte kommer att behöva gå över spåren.

Preliminär byggtid är 2023-2027. Mer information hittar du hos Trafikverket: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/vi-bygger-och-forbattrar/sundsvall-tillganglighet-och-resecentrum/

En helt ny stadsdel med bostäder och kontor utvecklas på Södra kajen. Här har SKIFU även byggt ett nytt parkeringshus, som underlättar långtidsparkering i anslutning till stationen.

Det finns även ytterligare möjligheter till vidare exploatering i området kring spåren.

Övrigt

Ja. Pumpsystemet är anpassat att klara ett 30-årsregn och om det kommer ett 100-årsregn kommer det att bli vatten stående på bussplanen med en volym motsvarande 1 cm vatten jämnt fördelat på ytan.

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, fastighetsutveckling, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt