Resecentrum

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och MAF Arkitektkontor ska SKIFU förverkliga planerna på ett nytt resecentrum vid Sundsvalls Centralstation.

Bakgrund

Den 1 februari förvärvade SKIFU Sundsvalls Centralstation för att ge kommunen möjlighet att förverkliga planerna på ett nytt resecentrum. Därefter har MAF Arkitektkontor, tillsammans med SKIFU och Sundsvall kommun, tagit fram ett förslag till utformning av det nya stationsområdet.

I maj 2018 klubbade Sundsvalls kommunfullmäktige igenom beslutet för genomförande. Detta möjliggör ett första spadtag 2019 och ombyggnationen beräknas vara färdigställd år 2020. Projektet utförs av SKIFU (stationsområdet), Sundsvalls kommun (gång-och cykelbro över Parkgatan) och dels av Trafikverket (spårområde och vägar).

Smidigare resor och ökad tillgänglighet

Syftet med projektet är att knyta samman regional busstrafik och tågtrafik i ett sammanhållet stationsområde. Det ska bli en trygg och trivsam plats i Sundsvall, med förbättrade möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. I närheten bygger SKIFU även ett parkeringshus, vilket kommer att underlätta långtidsparkering i anslutning till centralstationen.

Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén byggs en nedsänkt bussterminal, som kommer att utgöra en väderskyddad länk mellan tåg och buss.

Det kommer bli ett tillgänglighetsanpassat resecentrum som andas klass och kvalitet i material och utformning, samtidigt som funktionaliteten är viktig. Förslaget bygger på att den byggnadsminnesmärkta stationsbyggnaden är hjärtat i området. Här kommer de kommersiella ytorna att få en upprustning.

Trafikverket ökar säkerheten

Trafikverket planerar även en gång- och cykelförbindelse över bangården, vilket gör det enklare att nå resecentrum från stadsdelarna söder om spåren, och att ta sig vidare till hamnen och Stenstan. Via förbindelsen kommer resenärerna även att ta sig till perrongerna, vilket innebär att säkerheten på spårområdet ökar. Vid brons södra fäste planerar SKIFU en ny parkering.

Utöver detta finns planer hos Trafikverket att bygga om spårområdet för att öka kapaciteten.

Landsvägsallén (gamla E4) framför stationen att byggs om, med bland annat nya busshållplatser.

Frågor & Svar

Undrar du över något mer kring projektet? Läs mer under Frågor & Svar

Konstprojekt

I samarbete med Statens konstråd och konstnären Peter Svedberg har ett förslag till konstnärlig gestaltning tagits fram.

Läs mer om projektet

Nyheter
Sundsvall Växer

Kontakt

Peter Clemin

Peter Clemin VD

Sökord

Personal, projekt