Miljö & Kvalitet

SKIFU är certifierat enligt FR2000, som binder samman kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande.

FR2000 logotyp (länk till FR2000)FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Inom kvalitetssystemet finns policys och styrdokument för exempelvis jämställdhet, krisberedskap, IT och internkontroll.

Läs mer om FR2000

Miljöarbete

I linje med ägardirektiven arbetar SKIFU aktivt med att minska sin egen och kundernas miljöpåverkan.

Det ingår i det dagliga löpande arbetet att aktivt och systematiskt jobba för en bättre miljö. Personalen ska via utbildning ständigt förbättra sin kunskap i syfte att öka miljömedvetenheten.

Miljö- och tillgänglighetsfrågor beaktas ständigt, särskilt vid om- och tillbyggnader.

Läs mer om hur du blir miljösmart

Vi arbetar löpande med att certifiera våra fastigheter enligt Miljöbyggnad. Först ut blev Kassören 7 och därefter följde Grönborg och Mittuniversitetets campusområde Åkanten, och nu senast kontorshuset på Stuvaren 2.

Certifieringssystemet ställer krav på byggnadens kvalitet gällande energi, inomhusmiljö och material.

Läs mer hos Swedish Green Builiding Council

Den energi vi förbrukar är förnybar och ursprungsmärkt i samarbete med vår leverantör Entelios.

Vår fordonspark består enbart av miljöbilar. Under 2017 köptes även två elcyklar in, för att erbjuda personalen ett miljövänligt – och hurtigare – alternativ.

Sundsvalls kommun, inklusive de kommunala bolagen, har som mål att införa källsortering för alla förpackningsfraktioner, matavfall och farligt avfall. Därför inventerar nu SKIFU sina fastigheter och hyresgästernas behov avseende utrymme för denna utökade källsortering.

Sundsvalls kommuns senaste avfallsplan har som huvudmål att:

  • Minska avfallsmängden
  • Öka återvinning och återanvändning
  • Minska spridning av miljögifter
  • Öka service och information
  • Utreda fastighetsnära insamling

Läs mer hos Sundsvalls kommun

Ett effektivt sätt för att minska sin miljöpåverkan är att minska förbrukningen av el, värme och vatten.

Driftoptimering av SKIFU:s anläggningar har inneburit stora miljömässiga och ekonomiska besparingar.

För att främja den biologiska mångfalden i Sundsvall har vi placerat ut två stycken bikupor på våra fastigheter. En finns på taket till parkeringshuset Stuvaren och en på taket ovanför huvudentrén till Grönborg.

Ta gärna en titt på Grönborgs bikupa. Den syns väldigt bra genom glaspartiet på plan 2 (en trappa upp från innergården).

Bikuporna är en del av vårt hållbarhetsarbete och ett samarbete med BEEhappy.

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt

Helene Frank Johnson Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, uthyrning, underhåll, projekt, låsmiljöer

Håkan Vestlinder Drifttekniker

Sökord

Driftoptimering, energifrågor