Historia

Dagens SKIFU är en fusion av Sundsvalls kommuns industrifastighetsbolag och parkeringsbolag; Två parallella historier om samhällsnytta har blivit en.

1977

Sundsvalls kommuns Parkerings AB bildas. Sundsvalls kommun har alltid varit ensam ägare direkt eller sedermera indirekt via det helägda koncernmoderbolaget Stadsbacken AB. Bolagets huvudsakliga uppgift var inledningsvis att omförhandla befintliga parkeringsköpsavtal och därefter påbörja byggandet av det första parkeringsdäcket i Magasinskvarteren.

1981

Parkeringsdäcket bakom Kulturmagasinet står klart.

1985

Sundsvalls kommuns Industrifastighets Aktiebolag, SKIFAB, (sedermera SKIFU) bildas för att ta tillvara på Sundsvalls kommuns tomma fastigheter, bland annat på det nedlagda regementet Lv 5, samt för att tillhandahålla mindre industrilokaler till lokala småföretagare.

1985

Gångbron mellan Norrmalm och centrum byggs.

1988

Parkeringshuset Balder byggs.

1990

Bron mellan Norrmalm och Fisktorget byggs och Fisktorget byggs ut.
SKIFAB byter namn till SKIFU, som står för Sundsvalls kommuns Industrifastighets- och företagsutvecklings AB (ändras senare till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB.

1992

Parkeringshuset City- P byggs.

1994

Sundsvalls kommuns Parkerings AB tar över gatumarksparkeringen i Sundsvalls centrum.

1996

Miljöparkeringen EKO-P lanseras i City-P och på Nytorget.

1997

Sundsvalls kommuns Parkerings AB antar arbetsnamnet PARKERA.

2001

Sundsvalls kommuns Parkerings AB och SKIFU går samman och det nya koncernmoderbolaget antar namnet SKIFU, Sundsvall kommuns industrifastighetsutveckling AB. Bolaget får tre helägda dotterbolag; PARKERA (Sundsvalls kommuns Parkerings AB), Sundsvalls Företagslokaler AB och Gärde Förvaltnings AB.

2002

Gärde Förvaltnings AB säljs till moderbolaget Stadsbacken AB.

2004

Sundsvalls Företagslokaler AB avyttras till Norrlandspojkarna Fastighets AB. Före avyttringen såldes tre fastigheter till SKIFU, Sköle 1:81 och Tuna-Ängom 1:82 i Matfors och Grönborg 8 i Sundsvall.

2005

PARKERA köper bolaget Stuvaren i Sundsvall, som äger fastigheten Stuvaren 2.

2006

Sundsvalls kommuns Parkerings AB byter namn till Sundsvall Parkera AB.

2007

Sundsvalls kommun övertar gatumarksparkeringarna.

2008

Parkeringsvakternas anställning övergår till Stadsbyggnadskontoret.

2010

Stor utbyggnad av lager och tankrum blir klar på läkemedelsföretaget Unimedic på fastigheten Sköle 1:81.

2011

Fastigheten Östermalm 1:4 på Kolvägen 6 förvärvas i och med köpet av bolaget Östermalm 1:4 i Sundsvall.

2012

Parkeringsverksamheten går över till Stadsbyggnadskontoret. Samtliga dotterbolag fusioneras med SKIFU.

2013

Fyra nya fastigheter köps; Verkstaden 3 och 4, Gasverket 1 och Nacksta 5:11. Några nya projekt startas, bland annat upphandlas bygget av en miljövänlig, strategisk bussdepå på uppdrag från Sundsvalls Kommun.

2014

Fyra nya fastigheter köps; Rävsund 1:338, Laboratoriet 4 och Förrådet 4 och 8.
Bussdepån byggs och invigs i september.
Scenkonstbolaget får nya lokaler i Kassören 7.
SKIFU får i uppdrag att bygga nya lokaler åt Mittuniversitetet.

2015

Inköp av två stycken bolag; Östermalm 1:35 i Sundsvall AB (senare under året fusionerat med SKIFU) samt Fastigheten R-Institutet AB (Sjukhuset 2).
Ombyggnaden av Rorgängaren 5 till Servicecenter påbörjas.
Ett kontorshotell iordningställs i Essvik Företagscentrum.
Om- och tillbyggnad av Grönborg och Åkanten startar.

2016

Projekten Servicecenter, Åkanten och Grönborg avslutas.
Kontorshotellet på Grönborg kommer i gång.
Bolaget Fastigheten R-Institutet fusioneras med SKIFU i januari.
Beslut om att SKIFU ska köpa Jernhusens fastigheter kring Sundsvalls centralstation samt Västra station i februari 2017.

2017

Beställning görs på nytt parkeringshus på fastigheten Stuvaren 2.
Markområden på Nacksta 5:11 avyttras till Trafikverket.
Avtal skrivs om framtida avyttring av markområden på Sjukhuset 11 (fd Sjukhuset 2).
Ombyggnationer görs på Gasverket 1 och Sköle 1:81.
Jernhusens fastigheter kring Sundsvalls centralstation samt Västra station förvärvas. Fastigheterna köps som bolag, vilket omgående fusioneras med SKIFU.
Kassören 7 certifieras enligt Miljöbyggnad.

2018

En upprustning av Västra station påbörjas.
Bygge av parkeringshus i Stuvaren 2 påbörjas.
Hyresgästanpassningar görs i fastigheten Sköle 1:81.
”Ismagasinet” (fd. Förrådet 8 på Grönborgsgatan) renoveras och fasaden utsmyckas med konstinstallation i samarbete med Statens Konstråd.
Östermalm 3:2 slås samman med Östermalm 3:1
Kontorshotell byggs på Gasverket 1.
Genomförandebeslut för ett nytt resecentrum tas av Sundsvalls kommunfullmäktige.

2019

Sjukhuset 2 avyttras (med undantag för 2 ha mark på Sjukhuset 11).
Laboratoriet 4 avyttras.
Rosenborg 3 förvärvas.
Byggnation av nytt resecentrum på Sundsvall C påbörjas.
Färdigställande och nyinvigning av Västra station.
Färdigställande och invigning av nytt parkeringshus på Stuvaren 2.
Förrådet 4 och 8 slås samman med Grönborg 8.
Hyresgästanpassningar görs på Verkstaden 4.
Hyresgästanpassningar görs i fastigheten Sköle 1:81.

2020

Fastigheten Rävsund 1:338 avyttras.
Stuvaren 2 samt Grönborg 8 certifieras enligt Miljöbyggnad.
Hyresgästanpassningar görs i fastigheten Sköle 1:81.

2021

Bygget av ett nytt resecentrum på Sundsvalls Centralstation färdigställs och invigs.

Kontakt

Anette Bergman

Anette Bergman Vd

Sökord

Verkställande direktör